podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Företagarnas remissyttrande gällande förslaget till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter, Finansinspektionen FI Dnr 17-9236

Företagarna avstyrker förslaget om ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter.

I dag måste nya bolånetagare amortera sina lån, om de överstiger 50 procent av bostadens värde. För bolån över 70 procent av bostadsvärdet gäller minst 2 procents amortering per år, för lån mellan 50 och 70 procent gäller 1 procents amortering. Finansinspektionen föreslår nu att nya bolånetagare utöver gällande krav ska amortera ytterligare 1 procent av bolånet per år, om lånet överstiger 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Föreliggande förslag kan emellertid få långtgående negativa konsekvenser för nya och mindre företags finansiering genom att möjligheten för enskilda, att med bostaden som säkerhet, ta lån för att investera i egen näringsverksamhet minskar. Det faktum att majoriteten av Sveriges nystartade företag helt eller delvis finansierar sig genom den enskilde företagarens privata investeringar, ofta med bostaden som säkerhet nämns över huvud taget inte i promemorian. En mer omfattande konsekvensanalys som bl.a. innefattar finansiering av företagande och företagens finansieringssituation är därför nödvändig.

Lämpligheten med obligatorisk amortering enligt presenterat förslag är till stora delar outrett och en rad samhällsekonomiska och juridiska aspekter behöver därför analyseras ytterligare innan ett sådant förslag kan tillstyrkas. Det är också viktigt att säkerställa att en utvärdering görs med jämna mellanrum av redan implementerad reglering kring bindande amorteringskrav, för att utöver effekterna på skuldsättningen även utvärdera exempelvis fördelnings- och inlåsningseffekter, samt eventuella effekter på utlåningen till företag.

Läs hela remissyttrandet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.