headphones newspaper video-player

Remissvar: Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Regeringen föreslår att systemet med självrättelse av skatteuppgifter i tidigare lämnade deklarationer ska förändras, genom att skattetillägg ska kunna tas ut på sätt som i dag inte tillåts.

I sak handlar det om att rättelser inte längre ska anses ha skett ”på eget initiativ” av den skattskyldige, om rättelsen sker senare än två månader efter att Skatteverket informerat om en stundande kontroll och rättelsen har direkt koppling till den kontrollen. I förslaget redovisas dock inga skäl till varför idag gällande regler för rättelse på eget initiativ skulle vara otillräckliga eller fungera dåligt. Tvärtom anses nuvarande system ha underlättat och effektiviserat Skatteverkets kontrollmöjligheter sedan det infördes. Förslagen till nya regler är därtill otydliga på många punkter och behäftade med vissa rättssäkerhetsproblem.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

Taggar