För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar- En känneteckensrättslig reform

Företagarna har ser positivt på utredningens förslag till ändringar i den svenska varumärkeslagen, vilka syftar till en modernisering och förenkling i olika avseenden och bidrar till en större enhetlighet inom EU, till nytta för såväl företag som myndigheter och domstolar.

I fråga om utredningens förslag till ny lag om företagsnamn som är tänkt att ersätta firmalagen, anser Företagarna att de aspekter som lyfts fram i det särskilda yttrandet av experterna Magnus Ahlgren och Marianne Levin bör analyseras vidare i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Företagarna kan konstatera att varumärken är en immateriell tillgång av stor betydelse för många företag. Det är därför angeläget att ha ett rättssystem som är effektivt och förutsebart för användarna.

Utredningens betänkande rör framför allt ett införlivande i Sverige av EU:s nya varumärkesdirektiv. Direktivet innebär inte någon fullharmonisering inom rättsområdet, men reformen innebär att varumärkesrätten i stor utsträckning blir likalydande inom EU.

Utredningens förslag till ändringar i den svenska varumärkeslagen syftar till en modernisering och förenkling i olika avseenden och bidrar till en större enhetlighet inom EU. En sådan harmonisering underlättar för de många företag som är verksamma inom EU:s inre marknad. Det underlättar även för berörda domstolar och myndigheter. Företagarna ser mot denna bakgrund positivt på förslaget i denna del.

Den andra delen av utredningens förslag handlar om en ny lag om företagsnamn, som föreslås ersätta den nuvarande firmalagen. En firma anger namnet på en näringsidkares verksamhet. Det finns många näringsidkare som kommer i kontakt med dessa regler. Utredningen konstaterar (s. 361) att det idag finns cirka 500 000 aktiebolag och fler än 80 000 handels- och kommanditbolag i Sverige, samt att det därutöver finns ett stort antal enskilda näringsidkare, ideella föreningar, stiftelser m.m. Företagarna konstaterar att regleringen om skydd för firmanamn är av stor betydelse för näringslivet.

I Sverige finns ett korsvist skydd mellan firma och varumärke, vilket inte existerar i något annat EU-land. Detta gör att det i Sverige uppstår specifika aspekter som kan behöva beaktas i implementeringsarbetet. I det särskilda yttrandet av experterna Magnus Ahlgren och Marianne Levin görs bedömningen att den av utredningen föreslagna ordningen innebär att registrerade firmor i Sverige sammantaget förefaller få ett oproportionerligt starkt och brett skyddsomfång jämfört med registrerade varumärken.

De två experterna pekar på att det därmed finns risk för att svenska registrerade firmor tillerkänns ett bredare och starkare skydd av svenska berörda myndigheter och domstolar än vad som blir resultatet om en prövning sedan skulle aktualiseras vid EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO. Företagarna anser att dessa aspekter är av betydelse för rättssäkerhet och förutsebarhet i det känneteckensrättsliga systemet och att de därför bör analyseras vidare i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

Utredningens förslag till lag om om företagsnamn innebär att det ska införas ytterligare krav på vilken prövning registreringsmyndigheterna ska göra om en näringsidkare helt eller delvis ändrar den verksamhet som bedrivs under det registrerade företagsnamnet. I sin konsekvensanalys bedömer utredningen att detta inte kommer att få några ekonomiska effekter för registreringsmyndigheterna.

Utredningen hänvisar till att Bolagsverket redan idag gör en anmälan mot absoluta registreringshinder och även tar ut en avgift för anmälan om ändrad verksamhet. Företagarna anser att förslagets konsekvenser i dessa delar kan behöva analyseras mer ingående bl.a. i fråga om effekter för handläggningstider och kostnader.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.