För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Jämnare spelplan – sex reformer för ökad rättssäkerhet på skatteområdet

Företagarna och Rättvis Skatteprocess föreslår i denna rapport sex reformer för att stärka rättssäkerheten i beskattningen.

Rättssäkerhet för den enskilde är ett grundläggande värde i demokratier och rättsstater. Det gäller även när den enskilde möter myndigheter och domstolar i egenskap av företagare. I synnerhet är rättssäkerhet av vikt när det gäller ingripande åtgärder från staten – som beskattning. Det finns i dag ett antal områden inom beskattningen där rättssäkerheten för enskilda är bristande. Om sådana brister inte åtgärdas, påverkas medborgarnas förtroende för rättsväsendet negativt och Sveriges internationella ställning som pålitlig rättsstat riskerar att urholkas. Företagarna och Rättvis Skatteprocess föreslår i denna rapport sex reformer för att stärka rättssäkerheten i beskattningen.

1. Lättare att få anstånd

Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av skatt i vissa fall, t.ex. om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas eller om omprövning begärts. I vart fjärde mål där anstånd inte beviljas vinner sedan den enskilde sakfrågan. De begränsade anståndsmöjligheterna innebär ökad rättsosäkerhet och risk för ekonomiska problem för den enskilde företagaren. Huvudregeln bör ändras till att anstånd ges vid betalning av skatt, förutsatt att det inte finns fara för att betalningen uteblir vid i dröjsmål.

2. Högre ersättning av processkostnader

Som reglerna ser ut idag ska den enskildes skäliga kostnader för ombud ersättas. I praktiken ges dock ersättning i låg utsträckning, även vid vinst. Endast ca 13 procent totalt av yrkade belopp ersätts, och full ersättning ges i endast ca sex procent av fallen där den enskilde vunnit gehör för sin överklagan. Risken att inte få sina kostnader ersatta gör det svårare för den enskilde att tillvarata sina rättigheter. Huvudregeln bör ändras till att ersättning för ombudskostnader ska ges fullt ut.

3. Ökad kvalitet i förvaltningsdomstolarna

I en undersökning som Rättvis skatteprocess lät göra bland ledamöter i Advokatsamfundet våren 2018 framkom att 61 procent av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska, och endast 12 procent anser att de är opartiska. 69 procent anser också att det oftast inte går att utläsa i domarna hur domstolen resonerat när den dömt. För att åtgärda kvalitetsbristerna behöver fler domare med bakgrund som advokat eller ombud med erfarenhet från näringslivet tillsättas, och specialiseringen i skattemål öka.

4. Stärkt ställning för allmänna ombudet

Allmänna ombudet utses av regeringen för att kunna överklaga Skatteverkets beslut i enskilda fall och ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Tyvärr är ombudets självständiga ställning inte tillräckligt stark i dag. Ombudets uppdrag och funktion bör tydliggöras och regleras i lag.

5. Ökad möjlighet till förhandsbesked

I dag är Skatteverkets handläggares rådgivning i telefon eller i skrift inte bindande. Det medför att företagare som rättar sig efter vad Skatteverket säger i telefon eller skrift i efterhand ändå få sin slutgiltiga skatt höjd med oväntat stora belopp – trots att företagaren har följt Skatteverkets rekommendationer. Det bör ges möjlighet att få bindande skriftliga besked av Skatteverket i skattefrågor.

6. Reformerat företrädaransvar

Företrädare för ett bolag kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets obetalda skatteskulder. Det utgör ett undantag från huvudregeln om begränsat ansvar, men står även i konflikt med reglerna om tvångslikvidation i aktiebolagslagen, på ett sätt som undergräver rättssäkerheten. Företrädaransvaret tillämpas ofta utan hänsyn till de enskilda omständigheterna, verkar konkursdrivande och brister i proportionalitetshänsyn. Regelverket bör förändras för att ta sikte på brottslighet och uppsåt, i stället för betalningsförseningar som beror på slarv eller okunskap. Anstånd med betalning bör vara presumtionen, och grunderna för betalningsbefrielse bör också kunna tillämpas mindre restriktivt av domstolarna.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.