För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ris och ros om oppositionspartiernas vårbudgetar

Publicerad 3 maj 2024
Nu har de fyra oppositionspartierna i riksdagen lämnat sina vårbudgetmotioner. Företagarnas chefsekonom Johan Grip tittar närmare på innehållet.

I korta drag

  • De fyra oppositionspartierna i riksdagen, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, har lämnat sina följdmotioner på regeringens ekonomiska vårproposition.
  • Oppositionens följdmotioner kallas också för deras vårbudgetmotioner eller skuggbudgetar.
  • Företagarna är kritiska till att endast ett av partierna, Centerpartiet, lämnar förslag som visar att det ser betydelsen av företagande för Sveriges välstånd och tillväxt.

Nu har de fyra oppositionspartierna presenterat sina ekonomiska vårmotioner, som svar på regeringens och samarbetspartiet Sverigedemokraternas vårproposition och vårändringsbudget. Motionerna handlar om hur partierna vill justera statens utgifter i år jämfört med regeringens förslag, men innehåller även skrivningar om hur de ser på den ekonomiska politiken i stort.  

För trubbig vårbudget

Politiska signaler med modesta summor   

En vårändringsbudget innehåller regeringens förslag till ändringar som avser statens utgifter för innevarande budgetår. Den lade finansminister Elisabeth Svantesson på riksdagens bord i mitten av april. Jämfört med budgetpropositionen för kommande år, som presenteras under hösten, innehåller vårändringsbudgeten mer marginella ekonomiska utgiftsförändringar. Årets vårändringsbudget är visserligen större än många tidigare. Den innehåller ökade utgifter med 17,3 miljarder kronor, netto. Hela statsbudgeten med sina 27 utgiftsområden uppgår dock enligt finansdepartementets prognos detta år till drygt 1 350 miljarder kronor.   

− Regeringens vårändringsbudget och oppositionspartiernas vårmotioner handlar i konkreta förslag om utgifter som rör sig runt en dryg procent av statsbudgetens utgifter. Ekonomiska tillskott och prioriteringar skiljer sig åt, men det är bra att ha i åtanke att det rör sig om små justeringar, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip. 

Det går en företagarlinje mellan nu och framtidens tillväxt

Centerpartiets vårbudgetmotion 

Centerpartiets vårbudgetmotion sticker ut jämfört med de övriga tre oppositionspartierna genom att betona företagandets villkor. Partiet vill ta bort det återinförda sjuklöneansvaret för småföretag och vänder sig emot det höjda lönegolvet för arbetskraftsinvandring. Partiet vill också halvera arbetsgivaravgifterna på löner under 25 000 kronor i månaden och införa ett nytt tillväxtavdrag som helt tar bort arbetsgivaravgifterna på de fem första anställda i två år. I en satsning på sommarjobb för fler unga föreslår Centerpartiet ovanpå det slopad arbetsgivaravgift för alla under 18 år under sommarmånaderna. Partiet vill även se effektivare matchning på arbetsmarknaden genom matchningstjänster och stöd till vidareutbildning. 

Vårbudgetmotion är döpt till “Så snabbladdar vi Sverige” och innehåller ett förslag på en folkbonus för miljöbilar. Det är ett nytt stöd på upp till 50 000 kronor för att köpa, leasa eller låna till att köpa en ny eller begagnad klimatvänlig bil. Partiet vill även utreda en grön check där hushållen får återbetalning på priset på koldioxid som går att använda för klimatinvesteringar, grönt bränsle och kollektivtrafik. Det föreslår även att närboende och kommuner ska ges full kompensation när det byggs ny vindkraft. 

Likt de andra oppositionspartierna vill Centerpartiet satsa mer resurser på vården – 7 miljarder kronor – och skolan, som föreslås få ett sektorsbidrag på 2 miljarder kronor. Partiet vill även satsa på närpoliser, socialsekreterare och fältassistenter för det förebyggande arbetet mot gängkriminalitet, samt fördubbla resurserna för avhopparprogram riktat mot grovt kriminella.   

Andra satsningar riktas mot väg- och järnvägsinfrastruktur, de gröna näringarna, ökat militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina, fördubblad dagersättning till ukrainska flyktingar och ett nytt mål om 3 procent av BNP för försvarets finansiering. 

− Det är väldigt bra att Centerpartiet riktar flera förslag om att sänka kostanden för att ha anställda och att stoppa regeringens begränsningar för arbetskraftsinvandring. Centerpartiet är det enda av oppositionspartierna som inser betydelsen av företagande för Sveriges välstånd och tillväxt, säger Johan Grip.  

Socialdemokraternas vårbudgetmotion

Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, betonar ansvar och samling i sin budgetmotion, som de döpt till “Gemensamt ansvar för Sverige”. Partiet beskyller regeringen och Sverigedemokraterna för att ha skapat en nationell sjukvårdskris genom att underfinansiera välfärden. Därför föreslår partiet ytterligare sex miljarder kronor till sjukvården jämfört med regeringens vårändringsbudget, och en halv miljard kronor extra till skolan. Socialdemokraterna vill även se en satsning på psykiatrin.

För att kompensera hushållen för tuffa ekonomiska tider vill Socialdemokraterna tillfälligt förlänga studiebidraget med två utbetalningar för gymnasieelever över sommaren och se permanentat extra stöd i bostadsbidraget. Dessutom vill de skjuta till resurser till kommunerna för ett meningsfullt sommarlov, satsa på punktmarkering för unga på väg in i kriminalitet, öka resurserna till Brottsförebyggande rådet och tackla krisen i byggsektorn genom att införa en ny platsgaranti för lärlingar. Partiet avvisar även regeringens kostnadsminskning på arbetsmarknadsområdet. 

Socialdemokraterna vill finansiera satsningarna med en bankskatt och öppnar upp för lånefinansiering av strategiska infrastrukturprojekt med stor klimatnytta, men med förbehåll om att ansvarsfull ekonomisk politik måste vara utgångspunkten.  

− Socialdemokraterna vill i sin skuggbudget skjuta till ännu mer pengar än regeringen till kommuner och regioner och använder vårbudgetmotionen för att profilera sig i frågor som de bedömer ökar stödet för partiet. Därtill vill de satsa på byggsektorn, samtidigt är det en total avsaknad av förslag om generella satsningar på ett bättre företagsklimat, säger Johan Grip.  

Miljöpartiets vårbudgetmotion  

Miljöpartiet är mycket kritiskt till regeringens vårbudget, som de menar inte tar ansvar för vare sig klimatet eller välfärden. Partiets fokus i vårbudgetmotionen, döpt till “En rättvis omställning”, ligger på att öka de klimatmotiverade utgifterna och lägga mer pengar på välfärdstjänster.  

Inom välfärdsområdet vill partiet bland annat skjuta till 7 miljarder kronor mer än regeringen till sjukvården och öka anslagen till skolan med 1,5 miljarder kronor. Partiet väljer även att skjuta till pengar till socialtjänstens förebyggande arbete, till kvinnojourerna och höja barnbidragen med 220 kronor i månaden. 

På klimatområdet vill Miljöpartiet dubblera flygskatten och styra om regeringens pengar till flyget till järnvägen i stället. Det vill införa ett elbilsstöd på 2 500 kronor i månaden riktat till landsbygdsbilister och ett stöd för att konvertera fossilbilar till el- eller biodrivmedelsdrift. Miljöpartiet vill också klimatsäkra det finanspolitiska ramverket, införa ett mål för cirkulär ekonomi och betonar att den ekonomiska politiken ska utformas inom ramen för klimat- och miljöpolitiken.

Vårbudgetmotionen innehåller även satsningar på att stärka demokratin och civilsamhället, satsningar på skydd av urskog och hav samt ett bondepaket med bland annat riktat stöd till små och medelstora jordbruk.  

− Miljöpartiet väljer att fokusera på traditionella frågor som naturskydd och grön omställning. Idéerna om den ekonomiska politiken ska utformas inom ramen för klimat- och miljöpolitiken lämnar många frågor hängande i luften och skapar en onödig konflikt mellan ekonomisk utveckling och ekologisk hållbarhet, säger Johan Grip. 

Vänsterpartiets vårbudgetmotion  

Av oppositionspartierna vill Vänsterpartiet öka utgifterna mest. Partiet lägger budgetförslag på drygt 20 miljarder kronor och vill dessutom minska målet för den offentliga sektorns finansiella sparande till minus en procent av BNP över en konjunkturcykel för den närmaste åttaårsperioden, med start 2025. Partiet vill även införa ett inkomstgolv för statens inkomster, som komplement till utgiftstaket. 

Vänsterpartiet vill lägga ytterligare 15 miljarder på sjukvården, föreslår ett stopp för hyrpersonal i hälso- och sjukvården, vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för unga på kvällar, helger och lov, och en ny tillfällig skatt på elnätsbolagen. Partiet går också fram med en investerings- och jobbsatsning i kommunsektorn. Staten föreslås medfinansiera kommunala investeringar i till exempel renovering av skolor, anläggningsarbeten för nybyggnation, investeringar i va-infrastruktur, klimatanpassningar i den fysiska miljön och så vidare. Detta kombineras med en ny arbetsmarknadspolitisk insats kallad Sverigejobb, riktad till arbetslösa med kompetens inom bygg- och anläggning. 

− Vänsterpartiets vårbudget innehåller inga förslag för att underlätta för små- och medelstora företag, annat än indirekt genom att staten ska finansiera jobb inom bygg- och anläggning. Partiet vill öka statens utgifter genom upplåning, men glömmer bort att det är företagande som skapar de resurser som staten har till sitt förfogande, säger Johan Grip.  

Fler nyheter från Företagarna