För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Grattis företagare på 3:12-dagen!

Publicerad 3 dec 2023
3:12-reglerna – älskade, hatade, missförstådda? Kanske allt det samtidigt – och därtill allmänt ansedda som komplexa, skriver Patrick Krassén.
Företagarnas policychef och skattepolitiska expert Patrick Krassén. Foto: Oskar Omne.

Regelverket för beskattning av företagare verksamma i företag de äger infördes i 3 § 12 momentet i dåvarande lagen om statlig inkomstskatt vid skattereformen 1991. Numera finns reglerna i kapitel 56 och 57 i den nuvarande inkomstskattelagen. De handlar i korthet om hur inkomster till fåmansföretagare ska fördelas beskattningsmässigt mellan inkomstslagen kapital respektive tjänst.

Varför tillkom reglerna? Enkelt förklarat kan en företagare som äger det aktiebolag hen är verksam i påverka hur överskott tas ut – som lön eller som utdelning på de ägda andelarna – vilket gör att en spänning uppstår mellan tjänsteinkomst, som beskattas progressivt, och kapitalinkomst, som beskattas proportionerligt. Skillnaden i effektiv skatt och marginalskatt* kan därför bli påtaglig.

Juristerna svarar 42: Hur fungerar utdelning enligt 3:12 reglerna?

Skatt på inkomst av kapital och tjänst

Av denna anledning ansåg statsmakterna att någon form av regelverk behövdes för att bestämma att en viss andel av det överskott som företagaren tog ut från bolaget skulle beskattas som inkomst av tjänst, det vill säga till (den högre) skattesatsen för tjänsteinkomst. Risk ansågs annars finnas för ”inkomstomvandling” – att inkomster som vid en anställning hade beskattats högre skulle komma att beskattas lägre om företagaren i stället tog aktieutdelning. Under reglernas första 15 år hade de därmed karaktären av ”stopplagstiftning”, för att förhindra vissa beteenden.

I början av 2000-talet hade det framförts av ett antal tunga bedömare att företagande och entreprenörskap borde gynnas, eftersom det hade positiva samhällsekonomiska effekter. Ägarledda företag skapar både jobb och innovationer. En utredning av skattenestorerna Sven-Olof Lodin (Svenskt Näringsliv), Per-Olof Edin (LO) och Ingemar Hansson (professor Lunds universitet) 2005 ledde fram till en reform av reglerna 2006, under Göran Perssons regering, som bland annat sänkte skattesatsen på utdelningar inom det så kallade gränsbeloppet från 30 till 20 procent och även införde en förenklingsregel.

Beräkna din utdelning enligt 3:12

Gynna entreprenörslett företagande

Sedan dess har reglerna gått från sin tidigare ”stoppkaraktär” till att i högre grad gynna entreprenörslett företagande. De företag som omfattas av 3:12-reglerna har stått för huvuddelen av nya jobb i privat sektor sedan millennieskiftet, och statens skatteintäkter från utdelningar från dessa bolag har fyrdubblats sedan reformen 2006.

En kritik som ibland riktas mot 3:12-reglerna är att de mest skulle gynna någon slags ultrarika, ”ett skattefrälse”, som en tidigare socialdemokratisk finansminister uttryckte det. Fakta är att det handlar om nästan 500 000 delägare i nästan lika många företag, med mer än 1,5 miljoner anställda, dotterbolag inräknat. Det är företagare av kött och blod, som driver sina företag, och där skapar jobb, produkter, tjänster, och de skattekronor som politiker sen får möjlighet att spendera.

En annan kritik är att regelverket är komplext. I det ligger ett visst mått av sanning. Reglerna innehåller ett antal begrepp som blivit föremål för omfattande juridisk tolkning, både i domstolar och i akademisk forskning.

Välkommen inriktning för 3:12-utredningen

Förenkla och förbättra regelverket

Bland annat av denna anledning tillsattes 2022 en statlig utredning för att se över regelverket, i syfte att förenkla det. I början av 2023 gavs utredningen ytterligare uppdrag, att inte bara förenkla reglerna – utan även förbättra dem.

Var utredningen landar vet vi närmare i maj nästa år, då den ska presentera sitt slutbetänkande. Jag är i egenskap av skattepolitisk expert på Företagarna förordnad som expert i det utredningsarbetet.

Något som skulle minska behovet av 3:12-reglerna vore att avskaffa den progressiva inkomstskatten – men det har utredningen inte riktigt mandat att föreslå. Under de närmaste åren bör vi därför hoppas på förbättringar av det regelverk som finns: mer rättslig förutsebarhet, höjt schablonbelopp vid utdelning (75% av 3:12-företagarna använder denna förenklingsregel) och smidigare generationsskiften, bland annat.

På denna dag, 3/12, vill jag hylla alla entreprenörer och företagare – och särskilt 3:12-företagarna!

* Marginalskatt är skattesatsen på den sista intjänade kronan och effektiv beskattning är den totala procentuella skatten på hela inkomsten.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna