podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vässa EU:s konkurrenskraft

Publicerad 1 feb 2023
Företagarna deltog i statsminister Ulf Kristerssons EU-råd på tisdagen och betonade vikten av att bygga vidare på unionens styrkor och välståndsskapande strukturer.
Statsminister Ulf Kristersson och Företagarnas vd Günther Mårder på statsministerns EU-råd i Stockholm under måndagen. Foto: Företagarna.

På tisdagen var Företagarnas vd Günther Mårder och samhällspolitiska chef Pernilla Norlin gäster hos Ulf Kristersson på Statsrådsberedningen i Regeringskansliet. Statsministern bjöd in några få organisationer i Sverige till ett EU-råd för att berätta om det svenska EU-ordförandeskapets prioriteringar och lyssna in de gästande organisationernas perspektiv på en rad brännande frågor i anslutning till det.  

− För oss var det viktigt att poängtera att vi vill se en utveckling där EU kan fokusera mer på proaktiv, tillväxtfrämjande och välståndshöjande politik, inte på enbart krishantering och hot, säger Pernilla Norlin. 

Konkurrenskraft i fokus 

Det svenska EU-ordförandeskapet som pågår under årets första sex månader har fyra prioriteringar. Säkerhet, konkurrenskraft (resiliens), grön omställning och energiomställning (välstånd) samt demokratiska värden och rättsstatsprincipen. 

I det dagliga arbetet fokuserar regeringarna i alla unionens medlemsländer på att hantera de omedelbara effekterna av Rysslands krigföring i Ukraina på ekonomin och säkerheten. Därtill påverkar fortfarande kvarvarande obalanser i ekonomin härrörande från pandemin.  

Samtidigt som krishantering är oumbärligt påpekar regeringen att det är nödvändigt att lyfta blicken och ge konkurrenskraftfrågorna prioritet i den politiska dagordningen. Målet är att sjösätta en strategi för europeisk konkurrenskraft. Det är något som Företagarna välkomnar. 

− Trots att EU:s inre marknad fyller 30 år i år ser vi oroväckande tendenser till regelverk som ökar handelshindren, i kombination med en ökande emfas på att varje land ska vara sig självt nog, och allt större stöd för att statligt subventionera utpekade branscher och företag, säger Pernilla Norlin. 

Varning för klåfingrighet  

Enligt Företagarna bör arbetet i EU:s medlemsländer istället inriktas på att förbättra incitamenten för investeringar, stärka produktiviteten, omsätta forskning och högre utbildning i innovationer och företagande, utforma regler utifrån företags tillväxtmöjligheter snarare än myndigheters kontrollbehov samt förbättra marknaderna för tjänster och digital försäljning genom mindre begränsande regleringar av gränsöverskridande handel. 

− Konkurrenskraft byggs inte upp genom att stater dopar viss produktion med stöd – det urholkar tvärtom konkurrenskraften över tid och ökar risken för korruption, samtidigt som det snedvrider konkurrensen till fördel för etablerade aktörer – till nackdel för små och framväxande företag, säger Pernilla Norlin.  

Politiska risker

Överlag anser Företagarna att det är viktigt att inte EU-samarbetet blir överbelastat med en stor mängd regeringar och mål som – om än behjärtansvärda – riskerar göra mer skada än nytta för ett hållbart företagsklimat. Stora politiska överenskommelser med kvantitativa utfallsmål långt fram i tiden, som ”Fit for 55” eller 55 procent-paketet som det kallas på svenska, bär med sig betydande politiska risker, till exempel felallokering av resurser. Paketet syftar till att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 55 procent jämfört med 1990 års nivåer fram till år 2030.  

− Ökade krav, fler regler och mer administration riskerar att stå i vägen för de mindre företagens möjligheter att bli mer hållbara, tvärt emot intentionerna, säger Pernilla Norlin.  

På mötet med statsministern betonade Företagarna även vikten av en robust säkerhetspolitik mot bakgrund av det oroliga omvärldsläget, samt vikten av att värna demokratiska värden och rättsstatens principer.  

Fler nyheter från Företagarna