podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya regler för upphandling - så påverkar de dig

Publicerad 26 jan 2022
Den 1 februari 2022 kommer nya upphandlingsregler att träda i kraft. Företagarnas expert Magnus Johansson reder ut vad de nya reglerna innebär.
Foto: Shutterstock

De nya reglerna berör upphandlingar under EU:s tröskelvärden, det så kallade icke-direktivstyrda området. De kommer att gälla för upphandlingar som påbörjas efter den 1 februari och därefter. Syftet med regleringen är att det ska byggas in mer flexibilitet och att sätta den goda affären i fokus.

magnus-johansson-rund.png

− Upphandlande organisationer kommer att ges större möjligheter att direktupphandla. Bevaka hur exempelvis just din kommun kommer att agera, och visa ditt intresse för att leverera via direktupphandling, säger Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens.

Många av de nya bestämmelserna ger större utrymme för beställarna att utforma sina upphandlingar, men vad bör man som leverantör hålla extra koll på?

− De nya upphandlingsreglerna ger upphandlande organisationer större svängrum. Som leverantör är det därför viktigt att vara extra uppmärksam på upphandlingarnas utformning.

Här är förändringarna att hålla koll på

En särskild bestämmelse om dialog införs

Dialog mellan leverantörer och upphandlande organisationer är viktigt för att den offentliga affären ska bli så bra som möjligt. Dialog är inget nytt, men nu införs en särskild bestämmelse om dialog mellan upphandlande organisation och leverantörer under pågående upphandling. Den nya bestämmelsen har till syfte att förtydliga att det finns möjlighet till löpande dialog och uppmuntra till detta.

Nya regler om direktupphandling

Om du inte är van eller inte har kapacitet att lämna anbud i annonserade offentliga upphandlingar så kan direktupphandling vara av extra intresse. Direktupphandling är mer formlöst och gäller för köp under direktupphandlingsgränsen. Denna gräns kommer i de nya bestämmelserna att höjas till 700 000 kr (LOU). För upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster kommer gränsen för direktupphandling att vara 7,7 miljoner. Direktupphandling kommer för tydlighetens skull att regleras i ett eget kapitel. De nya reglerna om direktupphandling kommer även att ändra på den tidigare sammanräkningsregeln. Tidigare skulle inköp av liknande slag räknas samman under ett räkenskapsår för att avgöra ifall en direktupphandling var möjlig att genomföra. Denna regel kommer att slopas. Kontraktsvärdesberäkningen kommer i stället att göras på samma sätt som vid annan upphandling enligt lagarna.

Värdet av en upphandling får uppskattas i separata operativa enheter

Om den upphandlande organisationen är indelad i separata operativa enheter så får värdet av en upphandling enligt de nya reglerna uppskattas särskilt för en sådan enhet. Viktigt att poängtera här är att detta gäller även för direktupphandlingar. Således, finns det i samma organisation sådana separata enheter så gäller exempelvis direktupphandlingsgränsen för respektive enhet.

Kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande tas bort

Upphandlande organisationer får i stället själv bestämma hur de vill genomföra upphandlingarna. Det måste dock framgå tydligt i upphandlingsdokumenten hur förfarandet kommer att gå till och ytterst avgör de grundläggande upphandlingsprinciperna om förfarandet är lagligt.

Nya uteslutningsgrunder

Upphandlande organisationer kommer att kunna tillämpa nya uteslutningsgrunder (utöver de grunder som gäller för det direktivstyrda området). Grunderna ska tydligt anges i upphandlingsdokumenten och de måste vara förenliga med det grundläggande upphandlingsprinciperna.

Friare tyglar för upphandlande organisationer

Upphandlande organisationer kommer ges friare tyglar att ställa kvalificeringskrav, efterfråga bevis och bestämma hur kontroll av leverantörer ska genomföras. Även här kommer de grundläggande upphandlingsprinciperna att bli väglenade för hur stort detta utrymme blir.

Tips till dig som leverantör:

  • Utnyttja möjligheten till dialog både innan och under en pågående upphandling
  • Var särskilt uppmärksam på upphandlingsdokumenten för att utläsa förfaranden, uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav
  • Ta reda på vilken direktupphandlingsgräns som gäller just för dig

 

Fler nyheter från Företagarna