podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hållbarhet – håll inte tillbaka företagen

Publicerad 24 feb 2022
För att företagen ska kunna bidra till en mer hållbar utveckling krävs att de ges rätt förutsättningar, skriver Philip Thunborg.

Sedan 2015 har Företagarna återkommande undersökt hur Sveriges småföretag arbetar med hållbarhet. I Sverige finns omkring en miljon företag fördelat på en halv miljon företagare, och småföretagen (0 – 49 anställda) utgör 99,4 procent av samtliga företag.

Småföretagen har en central roll i utvecklingen till ett mer hållbart samhälle och i att säkra svensk tillväxt långsiktigt. Det är därför viktigt att kartlägga vilka drivkrafter, hinder och inte minst möjligheter som företagen upplever kopplat till hållbarhetsperspektivet.

Bredare hållbarhetsperspektiv

Miljö- och klimataspekterna är fortsatt i fokus när det kommer till företagens hållbarhetsarbete, vilket går i linje med hur den samhälleliga och politiska diskussionen sett ut under lång tid. Eftersom en allt större andel företag bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete (72 procent i dag jämfört med 55 procent 2015) finns det en stor potential för en fortsatt utveckling att aktivt arbeta med en av vår tids största utmaningar – klimatförändringarna. Samtidigt är hållbarhet och ett hållbart företagande mycket mer än bara insatser kopplat till miljö och klimat och vi ser en utveckling till ett allt större fokus på de sociala och ekonomiska perspektiven, vilket vi därmed ägnat extra utrymme åt i årets undersökning.

I årets rapport ser vi att företagens hållbarhetsarbete fortsatt till stor del är affärsdrivet. Att stärka företagets konkurrenskraft och öka lönsamheten tillsammans med ökade krav från kunder och allmänheten är bland de främsta anledningarna till att företagen bedriver ett hållbarhetsarbete. Det är tydligt att företagen ser affärsnytta av hållbara insatser. Samtidigt ser vi att företagens drivkraft till stor del även utgörs av ansvarskänsla och eget engagemang.

Företag kan alltså dra konkurrensmässiga fördelar av sitt hållbarhetsarbete samtidigt som de bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Företagen driver på

Oavsett vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv som vi talar om – det vill säga ekonomisk, ekologisk eller social hållbarhet – så kommer de utmaningar som vi står inför inte att lösas utan företagen. För att företagen ska kunna bidra till en mer hållbar utveckling krävs att de ges rätt förutsättningar att vara produktiva och innovativa samtidigt som de driver utvecklingen framåt. För att accelerera utvecklingen efterfrågar vi därför följande åtgärder:

  • Stimulera efterfrågan på småföretagens hållbara produkter och tjänster

Affärsnyttan är kärnan i småföretagens hållbarhetsarbete. Upphandlingar med höga ambitioner som uppmuntrar hållbarhetsaspekter och som dessutom är anpassade efter småföretagens verklighet kan accelerera utvecklingen.

  • Statens klimatpolitiska ambitioner ska vara förutsägbara

Företagen tror att klimat- och energipolitiken kommer påverka deras verksamheter, vilket visar på vikten av långsiktig och förutsägbar politik som underlättar för företagen att driva utvecklingen framåt. Det är också viktigt att olika styrmedel som finns på plats eller införs inte motverkar varandra eller leder till försämrad internationell konkurrenskraft.

  • Utveckla skattereduceringar och ge ekonomiska incitament för omställningen

Kostnader är en avgörande faktor för småföretagare och en stor ekonomisk fördel med att satsa på fossilfria alternativ skulle snabbt skapa mer driv i omställningen i hela värdekedjan. Det behövs också fler och mer omfattande ekonomiska stimulansinsatser. Insatserna kan vara i form av skattenedsättningar för miljövänliga alternativ, eller projektmedel med förenklade ansökningsprocesser för småföretag för investeringar för olika fossilfria alternativ.

  • Stärk kompetensen för att hantera hållbarhetskrav

Småföretagen behöver också ekonomiska incitament för att öka den interna kompetensen avseende att hantera ökande hållbarhetskrav, exempelvis när det gäller redovisning och gränsöverskridande handel.Se Philips presentation av rapporten i spelaren nedan

Taggar
Fler nyheter från Företagarna