podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Sju förslag för bättre miljöpolitik

Publicerad 26 mar 2021
Miljöpolitiken måste ge rätt incitament. Hållbarhet får inte ses i ett motsatsförhållande till rörelsefrihet, ökat välstånd, tillväxt och ekonomisk aktivitet.

Hållbarhet är en prioriterad fråga för svenska småföretag. Nästan nio av tio anser att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete.

− Det finns ingen motsättning mellan affärsnytta och hållbarhetsarbete. Stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet i kombination med ökade krav från kunder och samhälle driver på utvecklingen, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert på hållbarhet. 

Miljönytta och tillväxt går hand i hand

Företagarnas rapport Guld och gröna skatter – en granskning av miljöskatter ur småföretagens perspektiv, undersöker politiken för grön omställning, med särskilt fokus på de gröna skatterna och teorin bakom så kallad grön skatteväxling. Med det som fond utvärderar rapporten de gröna skatter som har införts eller föreslagits de senaste åren.philip rund.png

− Går det att kombinera miljö- och klimatinriktade politiska reformer med tillväxtinriktad politik? Absolut – om de utformas på rätt sätt, säger Philip Thunborg.

Sju förslag:

De gröna skatter som införts eller föreslagits i Sverige håller inte alla gånger måttet, visar rapporten. Därför tar rapporten upp sju förslag för en bättre miljöpolitik.

Skattebefrielse för miljövänlig energi

Miljövänliga drivmedel och energislag bör stödjas genom skattebefrielse hellre än produktionsstöd eller andra typer av subventioner till företag. Ett exempel kan vara att tankning av förnybara drivmedel ger rätt till avdrag på fordonsskatten.

Fasa ut undantag för koldioxidskatt

De undantag som finns från koldioxidskatt bör ses över och på lämpligt sätt fasas ut.

Omvänd koldioxidskatt

Insatser som reducerar mängden klimatpåverkande koldioxid i atmosfären bör stödjas genom en proportionerlig omvänd (negativ) koldioxidskatt.

Skärp utsläppsrätterna

Utsläppsrätter är ett bra verktyg för prissättning av miljöpåverkan och marknaden för dessa bör vidareutvecklas, särskilt på EU-nivå. Genom att sätta ett pris på koldioxid och skapa en handelsplats har innovativa företag kunnat investera i grön teknik för att reducera sina egna utsläpp och därmed kunnat sälja utsläppsrätter till andra företag. Problemet hittills har varit att priset per ton koldioxid har varit för lågt och taket har varit för högt för att systemet ska driva på utsläppsminskning så mycket som avsett. Dessutom har vissa tunga industrisektorer blivit tilldelade utsläppsrätter, för att inte påverka marknadspriset för mycket på vissa varor. För att systemet ska uppnå sitt syfte behöver priset per utsläppsrätt fortsatt inte vara lägre än en viss nivå och taket (antal utsläppsrätter i systemet) behöver succesivt sänkas, för att priset inte ska minska realt. Därtill finns det anledning att innefatta fler sektorer i systemet och att se över möjligheten att inkludera fler länder utanför EU.

Utöka den gröna skattereduktionen

Den gröna skattereduktionen, med syfte att underlätta för företag och privatpersoner att göra klimatsmarta investeringar i grön teknik, bör utökas. Med grön teknik avses i det nyligen införda avdraget bland annat installation av solceller och installation av laddboxar för elbilar samt lagring av energi (Power Wall).

Inför en miljölastbilspremie

En miljölastbilspremie för lastbilar som drivs på el, biodrivmedel eller gas kan vara ett sätt att främja omställningen för sådana fordon. Det är viktigt att premien utformas på ett sätt som dels gör det attraktivt för åkerier att investera i nya miljövänliga lastbilar, dels gör att lastbilarna stannar kvar i Sverige – exempelvis genom att premien blir ett villkorat bidrag där villkoret är att lastbilen förblir i det svenska fordonsregistret i minst fem år.

Motverka export av klimatbonusbilar

För att motverka export av klimatbonusbilar och förbättra förutsättningarna för dessa i Sverige bör incitament för konsumenten att investera i sådana bilar utökas. Det kan exempelvis ske genom lättade trängselskattesatser och parkeringsavgifter för elbilar.

Fler nyheter från Företagarna