headphones newspaper video-player

Nya lagar och regler från 1 juli 2021

Företagarnas jurister listar de viktigaste förändringarna som du behöver känna till.
Publicerad 29 jun 2021
Foto: Shutterstock.com

Den politiska situationen må vara skakig denna sommar, men lagstiftningsmaskineriet står aldrig stilla. Som vanligt när det är månadsskifte och halvårsskifte träder en rad förändringar i kraft. Företagarnas juridiska rådgivning har sammanställt de viktigaste nya lagar och regler som du behöver ha koll på när vi skriver juli 2021.

Eftersom pandemin fortfarande pågår finns det en särskild ordning för lättnader i restriktioner och rekommendationer för att förhindra smittspridning. De förändringarna som gäller bland annat deltagartak vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, öppettider på serveringsställen med mera listas inte här. De går att läsa mer om i dessa artiklar:

Nu inleds lättnaderna i restriktionerna

Nya lättnader i pandemirestriktionerna 1 juli

Justerad beräkning av bilförmån

Den 1 juli införs en justering av den schablonberäkning som används för att fastställa värdet av bilförmån. Syftet är att förmånsvärdet ska motsvara kostnaden för innehav av en privatägd bil och att neutralitet uppnås mellan inkomst i form av bilförmån och kontant lön.

Två delkomponenter vid beräkningen ändras. Dels det ränterelaterade beloppet. Dels det prisrelaterade beloppet. Lagändringen tillämpas för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen första gången 1 juli 2021 eller senare.

Regeringens proposition

Regeringens proposition (2020/21:156) Justerad beräkning av bilförmån (pdf).

 

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter 

Från och med 1 juli utvidgas tillfälligt nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda. Redan sedan tidigare finns en möjlighet för vissa så kallade enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget.

Den tillfälliga utvidgningen av nedsättningen gäller företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person.

Nedsättningen gäller för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021– 31 december 2022.

Regeringens proposition 

Regeringens proposition (2020/21:118) Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda (pdf).

 

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med FoU 

För att främja FoU-verksamhet i både små och stora företag ska fler personer som arbetar med forskning eller utveckling än hittills omfattas av nedsättningen av arbetsgivaravgiften.

Från och med den 1 juli ändras arbetsvillkoret så att personer ska arbeta minst hälften i stället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige. Arbetsvillkoret är kravet på hur stor del av arbetstiden under en kalendermånad som den anställde ska ha arbetat med FoU. Vidare höjs det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med FoU hos den avgiftsskyldige från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

Finansdepartementets promemoria

Finansdepartementet (Fi2020/04264) Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

 

Ändrade momsregler vid e-handel 

Från och med 1 jul börjar nya regler gälla för redovisning av moms i samband med försäljning till konsumenter i andra EU-länder. Syftet är att förenkla momsredovisningen när företag säljer varor och tjänster på distans till konsumenter i andra EU-länder.

De nya reglerna innebär att undantaget från mervärdesskatt vid import av försändelser med lågt värde slopas och att elektroniska marknadsplatser (plattformar) i vissa fall blir skattskyldiga för mervärdesskatt avseende försäljning av varor från säljare i ett tredjeland som görs via plattformen. Dessutom utökas den särskilda ordningen för redovisning och betalning av mervärdesskatt (Mini One Stop Shop) som gäller för elektroniska tjänster till att gälla för alla tjänster och för vissa omsättningar av varor. Vidare slopas omsättningströskeln för distansförsäljning av varor från andra EU-länder. I stället ska den EU-gemensamma tröskel som gäller för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster även gälla för unionsintern distansförsäljning av varor.

Regeringens proposition

Regeringens proposition (2019/20:122) Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (pdf).

Ta reda på mer om de nya momsreglerna

Företagarna LIVE från den 9 juni: Nya momsregler i juli – så påverkas ditt företag.
Se sändningen med Lena Westfahl, momsexpert på Grant Thornton, Karin Berggren, chefsjurist på Företagarna och Patrick Krassén, skatteexpert på Företagarna. Programmet leddes av Günther Mårder.

Nya momsregler för dig som säljer inom EU

 

Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

Den 1 juli påbörjas utfasningen av den nedsatta energiskatten på bränslen i vissa sektorer. Fullt genomförd kommer förändringen betyda att energiskatt tas ut med 100 procent av den generella nivån för bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocess i industriell verksamhet samt i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, dock inte för förbrukning i skepp eller båt.

Förändringarna sker ske i två steg med en sänkning av skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 samt ett helt slopande av skattenedsättningen 1 januari 2022.

Regeringens proposition

Regeringens proposition (2020/21:97) Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer  (pdf).

 

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt upphör

Företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Den begränsade tidsperioden omfattar 1 mars 2020–30 juni 2021- Gäller endast företag som den 1 april inte har försatts i konkurs.

Regeringens proposition

Regeringens proposition (2020/21:65 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt (pdf).

 

En effektivare konkurshantering

Från och med den 1 juli ska all skriftlig kommunikation i konkursförfarande kunna ske i digital form. Syftet är att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter och domstolarnas resurser. Exempelvis ska konkursansökningar kunna ges in digitalt till tingsrätten och kungörelser ska normalt endast ske på internet. Motsvarande ändras sker för företagsrekonstruktion.

Det obligatoriska edgångssammanträdes ersätts med en ordning där gäldenären skriftligen bekräftar bouppteckningen vid ett sammanträde hos konkursförvaltaren.

Lagändringarna omfattar även effektivisering av konkurshanteringen när det gäller gäldenärens bokföringshandlingar, förvaltarens berättelser och utbetalning av utdelningsmedel till borgenärer.

Regeringens proposition

Regeringens proposition (2020/21:148) En effektivare konkurshantering (pdf).

 

Fler nyheter från Företagarna

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor