För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Modernisera bokföringslagen – nu finns lösningen

Publicerad 30 jun 2021
Utredaren Kristina Alsér har lämnat förslag på hur den föråldrade bokföringslagen kan moderniseras för att fasa ut onödig administration.
Foto. Shutterstock.com

Nu ligger konkreta förslag på bordet för att modernisera bokföringslagen. De finns i betänkandet från utredningen Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag som överlämnades på onsdagen

Föråldrad lag  

Företagarna har länge påtalat det orimliga i att lagstiftningen förbjuder företag att dra nytta av digitaliserings möjligheter att spara tid och pengar på föråldrad administration.  

− Bokföringslagens regelverk har så många år på nacken att det nästan är oanvändbart i vardagliga sammanhang, säger Helena Fond som är Företagarnas expert på regelförenkling och som varit expert i utredningen.  

Kostsam onödig administration  

Den politiska saktfärdigheten med att ändra lagen har ett högt pris. En rapport som Företagarna varit med att beställa har analyserat vilka kostnader lagkravet på hantering av räkenskapsmaterial som kommit in i pappersform medför. Rapporten uppskattar kostnaden till 3,9 miljarder kronor per år. Översatt till arbetskraftskostnad handlar det som kostnaden för drygt 5 700 heltidsjobb. Det handlar alltså om administration som bara måste utföras på grund av att lagstiftningen inte hängt med i den tekniska utvecklingen. 

Sverige på efterkälken 

Petra Örjegren är redovisningsexpert och vd på ekonomibyrån Stabilisator, tillika vice ordförande i Företagarnas riksstyrelse. I den rollen har hon bistått och deltagit i expertgruppsmöten för Företagarnas räkning i delarna i utredningen som handlar om bokföringslagen. Hon välkomnar att det nu finns konkreta förslag på modernisering av lagstiftningen.  Petra_Örjegren_rund.jpg

− Många länder har modernare lagstiftning för bokföring än vår. Ska Sveriges företag kunna vara konkurrenskraftiga i ett större sammanhang behöver Bokföringslagen snarast uppdateras till dagens digitala verklighet, säger hon. 

Verklig förenkling 

I utredningens direktiv gavs den i uppgift att förenkla möjligheten för företag att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor och använda molntjänster för bokföringen.  

Petra Örjegren pekar på vilka de viktigaste förändringana som föreslås i betänkandet är. 

− Det mest positiva med denna utredning är att den skulle kunna leda till ett verkligt förenklande för alla företagare och låta dem fokusera på det som är viktigast – tillväxt och jobbskapande, säger hon.

Bild på Petra Örjegren: Fotograf Evelina Carborn. 

Fakta: Vad är Bokföringslagen?

Bokföringslagen innehåller regler för vilka verksamheter som är skyldiga att bokföra. Den anger hur den löpande bokföringen ska gå till och hur den ska avslutas. Att vara bokföringsskyldig innebär att samtliga affärshändelser ska registreras på ett systematiskt sätt i grundbok och huvudbok och alla händelser ska ha verifikationer. I skyldigheten ingår även krav på att upprätta årsbokslut eller årsredovisning.   

 

 

Fakta: Förslag på modernisering av Bokföringslagen

• Ett företag ska få förstöra materialet om räkenskapsinformationen har överförts.  

• Terminologin i 7 kap. bokföringslagen ska moderniseras för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter.  

• Företag som avses i 6 kap. 1 § bokföringslagen som har bokföringar för enskilda verksamheter ska löpande arkivera uppgifter om ställning och resultat i de olika verksamheterna på ett sätt som möjliggör en överblick över den samlade verksamhetens ställning och resultat – inte som nu på en gemensam plats.  

• Elektroniska handlingar med räkenskapsinformation ska bevaras med det informationsinnehåll och i det format informationen har.  

• Kombiuppdrag ska regleras genom att byråjävsbestämmelserna för mindre, onoterade bolag formuleras som ett uttryckligt undantag från huvudregeln. En motsvarande lösning ska införas dels i fråga om lekmannarevisorer och särskilda granskare, dels i andra berörda lagar än aktiebolagslagen.  

• Stiftelselagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning ska anpassas till de föreslagna ändringarna i bokföringslagen. 

Källa: Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen.

Fler nyheter från Företagarna