podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra förslag på enklare regler för företagare

Publicerad 30 jun 2021
Utredningen Enklare regelverk för mikroföretag och en modernare bokföringslag har lämnat sitt betänkande.
Foto: Shutterstock.com

På onsdagen presenterade utredaren Kristina Alsér flera förslag på förenklingar i många av de regelverk som landets företagare har att rätta sig efter. Utredningen heter Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag. 

Företagarnas näringspolitiska expert Helena Fond har suttit med i den expertgrupp som varit knuten till utredningen. Hon välkomnar flera av förslagen, men konstaterar samtidigt att utredningens arbete varit långt ifrån enkelt.  

− Den här utredningen har haft minst sagt speciella förutsättningar för att utföra sitt arbete. Det tog lång tid innan arbetet kom igång på riktigt och tidsramen har förändrats under arbetets gång, säger hon. 

Många bra förslag på bordet  

I våras tog flera experter i utredningen det ovanliga steget att skicka ett gemensamt brev till näringsminister Ibrahim Baylan för att påtala bristerna.  

− Vi pekade bland annat på att det tagit fyra månader innan utredningen fick ett kansli eftersom Näringsdepartementets tillsättning av tjänsterna drog ut på tiden, säger Helena Fond. 

Trots att utredningen säkert hade kunnat komma längre med bättre förutsättningar anser Helena Fond att den arbetat fram ett riktigt bra betänkande. Inte minst mot bakgrund av att Företagarna länge efterlyst just en utredning som tar tag i hur Sverige ska komma framåt i regelförenklingsarbetet är det viktigt att det nu finns ett betänkande. 

− Nu ligger det många väldigt bra förslag på bordet. Om de får bli verklighet kommer de att underlätta för väldigt många av landets företagare, säger hon. 

Om utredningens arbete kantats av krångel så blev själva överlämnandet inte lättare. Det sker ju mitt under en regeringskris där statsminister Stefan Löfven leder en övergångsregering i väntan på att talmannen ska finna en lösning på vem som ska kunna bilda regering. Mot den bakgrunden, hur ser Helena Fond på utredningens förslag och deras chanser att bli verklighet? 

Tre frågor till Helena Fond Helena Rund.png

Vad händer med förslagen till förenkling nu?  

Politiskt borde förslagen faktiskt inte vara någon het potatis. De flesta partier säger att regelförenkling är viktigt. Det borde kunna bädda för att betänkandet inte läggs på hög på grund av regeringskrisen. Det kan låta för hoppfullt, men jag hoppas verkligen att förslagen genomförs oavsett hur denna regeringskris utvecklar sig.  

Rent praktiskt är det som hänt nu är att betänkandet är publicerat på regeringens hemsida och jag hoppas att många politiska företrädare från alla politiska partier läser. Speciellt såklart Ibrahim Baylan och jag förutsätter att han läser och begrundar det med stort intresse. Från Företagarnas sida kommer vi oavsett det röriga politiska läget se till att alla politiska partier får ta del av förslagen och förklara vad dessa skulle betyda för Sveriges företagare om de blev verklighet.   

Vad i betänkandet är du mest nöjd över? 

Om man ögnar igenom betänkandet snabbt kan man lätt få intryck av att det handlar om en rad smärre lättnader, men även om det är godbitar är det allra viktigaste de förslag som handlar om hela kedjan om hur regler blir till, utvärderas och tas bort. Det är ganska långtgående förslag om hur vi i framtiden ska kunna se till att det inte fattas onödigt krångliga lagar som man sedan måste ägna tid och kraft åt att försöka baxa bort. Det rör sig om ett helt paket av förslag som, om de behandlas som en helhet, skulle ge Sverige goda förutsättningar att se till att regler som inte kostar mer än de smakar. För att bli riktigt konkret: ett förslag är att Regelrådet ska få större mandat i stort och dessutom kunna återremittera undermåliga konsekvensutredningar. Detta är något vi på Företagarna efterfrågat länge.

Om du fick lägga till något som inte kom med, vad skulle det vara?  

Jag hade önskat att utredningen hunnit längre med de förslag som nu ligger för vidare utredning. Det handlar till exempel om slopad revisionsplikt för mindre bolag. I klartext företag med en nettoomsättning och balansomslutning som vardera understiger 20 miljoner kronor och som har högst 9 anställda. Ett annat exempel är förslaget om alternativa organisationsnummer för de som driver enskild firma. Som sagt, det hade varit bra, men man kan inte få allt.  

Förändringar i Bokföringslagen 

Utredningens betänkande innehåller även detaljerade förslag på ändringar i bokföringslagen. Läs mer om dem i artikeln Modernisera bokföringslagen - nu finns lösningen i vilken redovisningsexperten Petra Örjegren, som även sitter i riksstyrelsen för Företagarna, kommenterar förslagen.

Fakta: Förslagen i betänkandet Enklare regelverk för mikroföretag och en modernare bokföringslag

Utredningen lägger konkreta förslag på regler som ska ändras, andra som behöver utredas vidare. Den lägger även förslag på en sammanhållen process för regelgivning och hur myndigheter kan arbeta för att med regelförbättring. Dessutom föreslås ändringar i bokföringslagen. Nedan är en sammanfattning av de viktigaste förslagen. 

Ändrade regler 

 • Avskaffa bestämmelserna om hotelltillstånd  
 • Avskaffa dispenskrav för ersättningsbyggnad i en strandskyddszon 
 • Förenklingar av reglerna om kör- och vilotider  

Regelprocessen  

 • Regelrådets mandat och resurser stärks i förordning
 • Regelrådet ges återremitteringsrätt och kan ställa högre krav på konsekvensutredningar och samhällsekonomiska konsekvensanalyser
 • Regelrådets arbete vägleds av en proportionalitetsprincip
 • Ett kansli för förenklingspolitik inrättas inom Regeringskansliet för att systematiskt och löpande utvärdera befintliga regelverk
 • Regeringen tar fram årlig plan för en löpande utvärdering av befintliga regelverk baserat på förslag från kansliet
 • Kansliet sammanställer årligen en rapport över vilka regelverk som utvärderats, och vilka förenklingar det lett till.
 • Regelrådet granskar löpande konsekvensutredningar från EU-nivå utan särskild begäran
 • EU-direktiv genomförs i nationell rätt på ett sätt som inte missgynnar svenska företags konkurrenskraft   

Myndigheters arbetssätt 

 • Utvalda myndigheter redovisar årligen sitt regelförbättringsarbete och dess effekter hos företag och enskilda
 • Myndigheterna rapporterar årligen utfallet av en handläggnings- och kvalitetsgaranti
 • Förvaltningsmyndigheter (alla nivåer) informerar på sina hemsidor om förväntad handläggningstid för olika ärendetyper som riktar sig mot företag
 • Utred hur kommunallagen kan uppdateras så att regeringen kan styra kommuner för att få dem att arbeta i enlighet med regeringens förenklingspolitiska mål 
 • Gör behovsanalys inom de gröna näringarna och konkretisera förenklingsbehov 
 • Gör behovsanalys inom transportbranschen och konkretisera förenklingsbehov 

Utredas vidare 

 • Ändrade gränsvärden för frivillig revision
 • Alternativa organisationsnummer för enskilda näringsidkare 
 • Förenklingar av reglerna om kapitalbrist i aktiebolagslagen
 • Efterhandsdebitering av avgifter för tobaks- och alkoholtillsyn 
 • Upphävande av krav på danstillstånd   
 • Utred begreppet ”närstående” och dess legala tillämpning  

 Bokföringslagen 

 • Ett företag ska få förstöra materialet om räkenskapsinformationen har överförts.
 • Terminologin i 7 kap. bokföringslagen ska moderniseras för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
 • Företag som avses i 6 kap. 1 § bokföringslagen som har bokföringar för enskilda verksamheter ska löpande arkivera uppgifter om ställning och resultat i de olika verksamheterna på ett sätt som möjliggör en överblick över den samlade verksamhetens ställning och resultat – inte som nu på en gemensam plats.
 • Elektroniska handlingar med räkenskapsinformation ska bevaras med det informationsinnehåll och i det format informationen har.
 • Kombiuppdrag ska regleras genom att byråjävsbestämmelserna för mindre, onoterade bolag formuleras som ett uttryckligt undantag från huvudregeln. En motsvarande lösning ska införas dels i fråga om lekmannarevisorer och särskilda granskare, dels i andra berörda lagar än aktiebolagslagen.
 • Stiftelselagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning ska anpassas till de föreslagna ändringarna i bokföringslagen.

Källa: Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen.

Fler nyheter från Företagarna