headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Tillväxtverkets förslag ett steg i rätt riktning

Näringsministerns "Förenklingsresa" har nu blivit sju konkreta regelförenklingsförslag från Tillväxtverket. En bra början, anser Företagarna.
Publicerad 2 jul 2020
Helena Fond är expert på området regelförenkling på Företagarna.

En företagare ägnar i genomsnitt tio timmar i veckan åt administration: tolka regler, följa administrativa processer och kontakta myndigheter. En del av detta är nödvändigt för att ha en jämn spelplan på marknaden, men mycket uppfattas bara som en onödig börda som stjäl tid från kärnverksamheten. Som Winston Churchill sade i en debatt i det brittiska underhuset efter andra världskriget: ”Om du inför tiotusen regler förstör du respekten för lagen”.

− Något är galet när alla politiker år efter år talar om att det ska bli enklare att driva företag men företagare tvärtom upplever att det blir allt krångligare. Det är därför vi på Företagarna driver regelförenklingsfrågan så hårt som vi gör, säger Helena Fond, som är ansvarig för området.

Förslag från Förenklingsresan

Nu har Tillväxtverket presenterat sju konkreta förslag på regelförenkling. (Se faktaruta.) Bakgrunden till dem är det regeringsuppdrag myndigheten fick efter näringsminister Ibrahim Baylans Förenklingsresa i fjol. Förslagen har tagits fram i samarbete med bland annat Företagarna, Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd.

− När Förenklingsresan avslutades sade jag att det är nu det egentliga arbetet börjar. Jag säger samma sak nu. Vi välkomnar förslagen från Tillväxtverket. Det är konkreta förenklingar som inte kostar mycket att genomföra. De är därför en bra början, men nu måste de snarast bli verklighet och sedan följas av ett kontinuerligt arbete med de här frågorna från regeringen, säger Helena Fond.

I rapporten från Tillväxtverket motiveras de sju konkreta förenklingsförslagen med deras förenklingspotential, möjlighet till genomförande, den samhällsekonomiska nyttan samt de olika målsättningar och syften som ligger bakom olika regelverk och processer. Ett exempel är att det föreslås bli tillåtet för åkerier att flytta ett fordon två kilometer på terminal eller för att åka till tvätthall eller liknande utan att det ska vara sanktionsgrundande enligt förordningen om kör- och vilotider. Vi har lyft det absurda i detta förbud i vår artikelserie Värsta regelbördan

Höj blicken för att förenkla

Samtidigt understryker rapporten från Tillväxtverket behovet av att gå vidare med andra förenklingsområden och ta ett samlat grepp:

”För att förenklingsarbetet ska bedrivas på det mest effektiva sätt behöver det finnas processer på plats för att involvera företag och andra intressenter tidigt i förenklingsarbetet, samverkan mellan olika aktörer är enligt Tillväxtverket en nyckelfaktor.”

Företagarna anser att det är viktigt att ta fasta på det.  

– Enskilda förslag är positivt, men det måste till förändringar på systemnivå. Det är bara så vi kan säkerställa att förenklingsarbetet inte stannar av. Det krävs ett tydligt ägandeskap i Regeringskansliet och det måste framgå glasklart att det är en prioriterad fråga som inte hänger på enstaka initiativ från en minister, som Förenklingsresan, säger Helena Fond.

När Ibrahim Baylan utnämndes till näringsminister i januari i fjol besökte han som ett av de första offentliga framträdandena Företagarnas vintermingel i Stockholm: ”Regelförenklingar, lätt att säga men har ju visat sig svårare att leverera”, konstaterade han då från scenen apropå områden som han ville satsa på i sin nya roll. Nu är det dags att leverera.

– Många företagare har lagt tid och engagemang att komma med synpunkter och inspel under Förenklingsresan. Även om inte alla deras förslag lett till något konkret har alla  bidrag varit oerhörtvärdefulla för oss i arbetet. Det sporrar mig och Företagarna att driva frågorna ännu mer, säger Helena Fond.

Tillväxtverkets sju regelförenklingsförslag

Tillväxtverket föreslår i rapporten Förenklingsresan - sammanställda, analyserade och konkretiserade förenklingsförslag sju konkreta förslag på regelförenkling. Två av dem kan direkt eller indirekt komma att påverka företagare i alla branscher. De övriga påverkar framför allt dels detaljhandeln och restauranger, dels transport- och åkerinäringen och dels besöksnäringen.

Efterhandsbetalning av tillsynsavgifter för tillsyn av verksamheter med tillstånd att sälja tobak och servera alkohol

Förslag: Efterhandsbetalning av avgifterna så att kommunerna i högre utsträckning skulle kunna tillämpa rörliga avgifter, med koppling till omfattningen av det yttre tillsynsarbetet som bedrivs hos verksamhetsutövaren, antingen enligt schablonprincip eller med koppling till den faktiska handläggningstiden för yttre tillsyn. Som tillägg till den rörliga avgiften kan det tas ut en fast avgift av företagen som motsvarar kostnaden för kommunens inre arbete med tillsyn. Detta omfattar till exempel tillsynsmyndighetens arbete med kontrollplanering, bevakning och vidareutbildning.

Tre förenklingar i regelverket för kör och vilotider

Förslag 1: Uppdra åt Transportstyrelsen att vara råd- och vägledande i hur regelverket ska tillämpas genom att på sin webbplats (1) tillhandahålla mallar för hur dokumentationsarbetet ska utföras, (2) ta fram en frågebank (FAQ) och (3) tillhandahålla frågeformulär där transportföretagen kan ställa frågor till sakkunniga handläggare på myndigheten.

Förslag 2: Gör det tillåtet att flytta ett fordon två kilometer per dygn utan att det ska vara sanktionsgrundande. Förflyttningar ska omfatta förflyttningar på terminalen vid lastning/lossning, kortare körsträckor till tvätthall/service och liknande.

Förslag 3: Inför ett sanktionssystem med möjlighet att, per företagskontroll, få: (1) en varning; (2) en varning med föreläggande om vite (där företaget föreläggs att åtgärda brister inom en viss tidsram); (3) en sanktionsavgift, eller (4) ingen åtgärd.

Höjd omsättningsgräns för mervärdeskatt

Förslag: Höj omsättningsgräns för moms till 100 000 kronor från dagens 30 000 kronor. Omsättningsgränsen ska kunna tillämpas av beskattningsbara personer som under innevarande beskattningsår och inte heller under något av de två föregående åren haft högre omsättning. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är skattebefriad och behöver inte registrera sig för eller redovisa moms. Den som är skattebefriad saknar avdragsrätt för ingående skatt. Den som är skattebefriad ska inte ange moms på fakturan.

Underlätta hotelltillstånd

Förslag: Ersätt kravet på ansökan om hotelltillstånd med en anmälningsplikt med ett enkelt digitalt förfarande. Dagens ansökningsförfarande per mejl eller brev ersätts med en obligatorisk digital anmälan. Anmälan kräver endast kontaktuppgifter, adressuppgifter, organisationsnummer. Polismyndigheten tillhandahåller en digital tjänst där anmälan kan göras. Anmälan är inte förenad med någon kostnad för företagarna. Ändringar i verksamheten som byte av föreståndare, ersättare eller ändringar rörande antal rum behöver inte anmälas.

En ny central webplattform för att samordna och informera om regelgivning

Förslag: Upprätta en central plattform (informationsnod) där regelgivare kan informera företag och branschorganisationer om kommande och pågående arbeten inom förenkling.

Plattformen ska innehålla följande information:

  • information när regelgivningsarbeten planeras och påbörjas
  • information om kommande konsultationer, samt när, var och hur intressenter kan lämna inspel
  • publicering av inkomna synpunkter från intressenter, ex. remissvar
  • information om nya tolkningar eller vägledningar som ex. myndigheter gör.

Fler prioditerade områden

Rapporten nämner även tre områden med betydande problem som Tillväxtverket har börjat att titta på men inte haft möjlighet att fördjupa och hitta konkreta lösningar på under uppdragsperioden:

  • Personalliggaren
  • Utländsk arbetskraft
  • Riksintressen

Källa: Tillväxtverket.

Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen