podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler från och med januari 2021

Publicerad 16 dec 2020
Ett nytt år betyder att nya lagar och regler träder i kraft. Företagarnas juridiska rådgivning listar det du som företagare bör känna till.
Foto:Shutterstock.com

2020 har inte varit ett vanligt år. Många företagare har kämpat för att hålla sig flytande när våg efter våg av dåliga nyheter sköljt över samhället på grund av pandemin. Nya stöd har rullats ut och behovet av att få hjälp att tolka det finstilta i stöden stort. Telefonerna har gått varma på Företagarnas juridiska rådgivning och vårt politiska påverkansarbete har lyckats göra somliga stöd bättre under året.

Parallellt med statens och samhällets krishantering har arbetet med nya lagar och regler pågått, som det alltid gör. Ett nytt år betyder nyheter på det området. Här har rådgivningen sammanställt det viktigaste i vad du som företagare behöver känna till om de nya lagar och regler som träder i kraft 2021.

Gå direkt till

Ändrad beskattning för inhyrd utländsk personal

Från och med den 1 januari ska en arbetstagare som är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige beskattas i Sverige när hen utför arbete för en verksamhet här. Den så kallade 183-dagarsregeln ska inte kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. Vissa mycket korta arbetstillfällen ska dock inte anses utgöra sådan uthyrning av arbetskraft. Samtidigt ändras reglerna för skyldigheten att göra skatteavdrag för ersättning som betalas ut till någon som utför arbete i Sverige. Ändringen innebär bland annat att en utbetalare som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska göra skatteavdrag från den ersättning som betalas ut för arbete i Sverige.

En svensk utbetalare som betalar ersättning till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige ska dock bara göra skatteavdrag om ersättningen avser arbete som mottagaren utför i Sverige. En fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska i vissa fall vara skyldig att lämna särskilda uppgifter till Skatteverket. Syftet med förslagen är att skapa konkurrensneutrala regler.   

Läs mer i regeringen proposition Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Läs mer i Företagarnas juridiska FAQ: Ska min utländska inhyrda personal betala skatt i Sverige?

Förändringar i rut-avdraget

Från och med årsskiftet höjs taket i rut-avdraget samtidigt som det utvidgas. För hushållsarbete som utförts efter den 31 december 2020 höjs det sammanlagda taket för rut- och rotavdragen från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och beskattningsår. Rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.

De nya tjänster som omfattas av rut-avdraget är:

  • vattentvätt av kläder och hemtextilier som utförs vid en tvättinrättning

  • torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när arbetet utförs i samband med sådan tvätt
  • hämtning och lämning av tvättgods till och från en tvättinrättning när transporten utgör en del av tvätteritjänsten
  • tjänster som avser enklare tillsyn av bostaden
  • möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör till hushållet samt montering och demontering av sådana föremål
  • transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning
  • transport av bohag till och från utrymmen för magasinering av bohaget, även om magasineringen inte har samband med flytt mellan bostäder.

Arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive mervärdesskatt, för den utförda tjänsten i dess helhet.

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Läs mer i Företagarnas nyhetsartikel från i somras: Välkommen utvidgning av Rut

Beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete

Från och med den 1 januari ska beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete gälla omedelbart. Anstånd med betalning av återbetalning av felaktigt utbetalda belopp kan medges i vissa fall. Bestämmelserna ska tillämpas första gången på beslut om återbetalning avseende en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020.

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Banker blir skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster

Från och med den 1 januari är svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som har inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet.

Det betyder att de som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner till konsumenter ska tillhandahålla platser för kontantuttag och att institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton till företag ska tillhandahålla platser för dagskasseinsättningar. 

Läs mer i regeringens proposition Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Minoritetsskyddet utökas i aktiebolag och ekonomiska föreningar

En särskild granskare eller minoritetsrevisor kan utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget respektive minst en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan.

En särskild granskare ska vara lämplig för uppdraget och oberoende i förhållande till bolaget och aktieägarna respektive föreningen och medlemmarna. I privata aktiebolag och i ekonomiska föreningar ska den som har ansökt om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare i undantagsfall kunna bli ersättningsskyldig för bolagets respektive föreningens kostnader för den särskilda granskaren. Ägarna i ett aktiebolag får större frihet att själva bestämma hur skiljeförfarandet ska utformas, när en fråga om inlösen av minoritetsaktier ska prövas.

Läs mer i regeringens proposition Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

 Den 1 januari träder en förlängning av Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Lagen började gälla den 1 juli och sträcker sig från början fram till utgången av 2020. Nu förlängs den till utgången av maj 2021. Orsaken är fortsatt spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Lagen innebär bland annat att den som driver ett serveringsställe ska ansvara för att trängsel ska undvikas och att verksamheten organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras med mera. 

Läs mer i regeringens proposition om förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Ny kategori av taxitrafik börjar gälla

Vid årsskiftet införs en ny kategori av taxitrafik som bara ska få utföra köruppdrag som är förbeställda till ett fast pris. Den nya kategorin av taxitrafik syftar till att ersätta den möjlighet till dispens från kravet på taxameter som hittills gällt.

Betalningen ska göras till den beställningscentral för taxitrafik som fördelat köruppdraget och får inte ske genom taxiförarens eller tillståndshavarens medverkan. Det krävs tillstånd för att få driva en beställningscentral. Tillstånd ska bara få ges till den som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

Läs mer i regeringens proposition En ny kategori av taxitrafik

Skattereduktion för förvärvsinkomster 

Från och med den 1 januari uppgår skattereduktion för förvärvsinkomster som huvudregel till 1 500 kronor per person och år och utgår för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst, det vill säga både arbetsinkomster och inkomster från socialförsäkringsförmåner. För att få del av skattereduktion krävs att den beskattningsbara förvärvsinkomsten är högre än 40 000 kronor. Reduktionen är en del av den gröna skatteväxlingen. Under 2022 och 2023 ska skattesänkningen öka.

Läs mer i regeringens proposition Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Permanent nedsatta arbetsgivaravgifter för första anställda

Från och med den 1 januari ändras bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda i det som kallas förväxa-stödet. Möjligheten för vissa enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget blir permanenta. För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 innebär förslaget inte någon skillnad mot nuvarande bestämmelser utöver att möjligheten till nedsättning inte upphör vid utgången av 2021. 

Läs mer i regeringens proposition Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Tiden för expertskatten utvidgas

Från och med den 1 januari utvidgas skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner från att gälla under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades.  Ändringen gäller för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020. Utvidgningen av tidsgränsen gör att de svenska reglerna i större utsträckning korresponderar med de tidsgränser som gäller i andra länder i Europa, exempelvis Finland och Danmark.

Läs mer i regeringens proposition Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Skattesänkningar för personer över 65 år

Från och med den 1 januari förändras det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Förändringen innebär att det särskilda grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan cirka 213 000 och 1 418 000 kronor per år. För dem med inkomster över cirka 1 423 000 kronor per år minskas det förhöjda grundavdraget. För personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har inkomster över cirka 1 680 000 kronor ska någon förhöjning av grundavdraget inte göras. 

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks till 20,6 procent

Bolagsskatten sänks till 20,6 procent för beskattningsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare. Bakgrunden är att riksdagen fattade beslut 2018 om en successiv sänkning av bolagsskatten i två steg; 2019-2020 21,4 procent och från och med 2021 20,6 procent.

Expansionsfondsskatten för enskild firma följer skattenivån för bolagsskatten. Till skillnad från den stegvisa sänkningen av bolagsskatten sker sänkningen av expansionsfondsskatten i ett enda steg år 2021.

Läs mer i regeringens proposition Nya skatteregler för företagssektorn

Skattereduktion för installation av grön teknik

Vid årsskiftet ersätter en ny skattereduktion för installation av grön teknik flera tidigare stöd. De som ersätts är stödet till fysiska personer enligt förordningen om statligt stöd till solceller, förordningen om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion för installation av grön teknik ges med 15 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst 50 000 kronor. 

En privatperson som köper installation av grön teknik behöver endast betala en del av kostnaden till utföraren. Resterande belopp utgör en skattelättnad för köparen och tillgodoräknas denne som preliminär skattereduktion i samband med att motsvarande belopp utbetalas till utföraren efter begäran hos Skatteverket. Skatteverket administrerar preliminär och slutlig skattereduktion samt utbetalning till utförare.

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Pausad BNP-indexering för drivmedel 

Under kalenderåret 2021 tillämpas inte den årliga BNP-indexeringen av skattesatserna på bland annat bensin och diesel. Det innebär att energiskatten enbart ska räknas om med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI). 

Skälet är att fram till kontrollstationen för reduktionsplikten 2022 möta ökade drivmedelspriser till följd av ökad inblandning av biodrivmedel.

Läs mer i regeringens proposition Pausad BNP-indexering för drivmedel

Höjd skattenivå för viss elektrisk kraft 

Den 1 januari höjs skattenivån i lagen om skatt på energi till 0,6 öre per kilowattimme avseende el som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, datorhallar och yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet samt för el som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats till sådana verksamheter. Skattenivån höjs även till 0,6 öre per kilowattimme för viss egenproducerad förnybar el från mindre anläggningar samt el som förbrukats som landström. 

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Avskaffad skattebefrielse för flytande biobränslen

Från och med årsskiftet avskaffas skattebefrielsen för andra skattepliktiga biobränslen för uppvärmning än biogas och biogasol.

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol 

Från och med årsskiftet begränsas befrielse från energiskatt och koldioxidskatt för biogas och biogasol till att endast gälla för biogas eller biogasol som inte är framställd av livsmedels- eller fodergrödor. En förutsättning för att skattebefrielse ska kunna medges är att bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked. 

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning

Från och med årsskiftet befrias biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning från energi- och koldioxidskatt.

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Ändrad beskattning av högkoncentrerade e-vätskor 

Från och med årsskiftet begränsas undantaget från beskattning för akut toxiska produkter så att det inte omfattar e-vätskor med en koncentration nikotin som uppgår till minst 15 men inte överstiger 20 milligram per milliliter vätska. Sådana vätskor benämns ”högkoncentrerade e-vätskor” och beskattas med 4 000 kronor per liter vätska. 

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Verkligt värde ändras till nettoförsäljningsvärde i inkomstskattelagen

Från och med årsskiftet ändras termen verkligt värde vid beskattningsinträde i vissa fall till nettoförsäljningsvärde. Ändringen görs för att termen verkligt värde fått en annan innebörd i årsredovisningslagen. En ändring av rättelsekaraktär görs i lagen (1986:468) om avräkning för utländsk skatt.

Läs mer i regeringens proposition Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Fler nyheter från Företagarna