För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ta tillvara på de nyanländas kompetens

Publicerad 27 sep 2019
Nya EBO-regler är en åtgärd som kan snabba på etableringen för nyanlända.
Anna Libietis, Företagarnas expert på arbetsmarknad och integration.

Asylsökande som kommer till Sverige kan välja att ordna boende på egen hand, i stället för att ta den bostad som Migrationsverket erbjuder. Mer än varannan person som är inskriven i mottagandet bor i dag i sådant eget boende, EBO. Nu vill regeringen införa nya styrmedel för att påverka var asylsökande bosätter sig för att motverka segregation, extrem trångboddhet och svårigheter för kommunerna att erbjuda sina invånare olika välfärdstjänster.

I propositionen Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande föreslår regeringen att asylsökande som bor i eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar inte ska ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Dock föreslås undantag om det är uppenbart oskäligt att den asylsökande inte får rätt till sådant bistånd.

Företagarna ställer sig positiva till regeringens förslag som bygger på januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

− Kompetensbristen i Sverige är stor och vi ser behov av en rad insatser för att snarast tillgängliggöra asylsökande som potentiell arbetskraft för företagen. Vi vet att de allra flesta företagare rekryterar ur egna nätverk när de ska anställa och den segregation som råder i dag, där många asylsökande och nyanlända bor i områden där man i liten utsträckning kommer i kontakt med dem som har stora behov av att anställa, begränsar såväl asylsökandes som företagarnas nätverk och hämmar därför jobbskapandet, säger Anna Libietis, Företagarnas expert på arbetsmarknad och integration.

Det behövs även andra åtgärder för att kunna åstadkomma en snabbare etablering.

− Regeringen bör snarast ge Migrationsverket i uppdrag att genomföra kompetenskartläggningar direkt vid ankomsten till Sverige och asylsökande som bedöms ha stor sannolikhet att få uppehållstillstånd bör påbörja etableringsinsatser redan under asylprocessen, säger Anna Libietis.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Fler nyheter från Företagarna