headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Arbetsförmedlingen måste moderniseras

Företagarna vill se en genomgripande förändring av Arbetsförmedlingen. Genom att smalna av, digitalisera och renodla myndighetens uppdrag samtidigt som externa aktörer sköter stöd- och matchningsverksamheten förbättras matchningen på arbetsmarknaden – i hela landet.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Bland företagare rekryterar åtta av tio nya medarbetare inom sina egna nätverk. Samtidigt är svårigheten att hitta rätt kompetens det enskilt största tillväxthindret för företagen. Arbetsförmedlingen prioriterar dock inte service till företag, utan satsar på insatser riktade till individer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Missnöjet med myndighetens prioriteringar märks i Företagarnas myndighetsranking. I denna får Arbetsförmedlingen längst rankning av alla undersökta myndigheter. Enligt Riksrevisionens granskning av Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet från juni 2019 finns det brister i systematisk utvärdering, svag kunskapsbas och brist i styrningen. Brister som enligt Riksrevisionen lett till ojämlikhet i stöd- och matchningsinsatser mellan arbetssökande och beroende på var i landet man bor.

Företagarna menar mot den bakgrunden att det behövs en Arbetsmarknadsmyndighet som erbjuder bättre service till företagare genom att öppna upp möjligheter för småföretagare att komma i kontakt med kompetenspooler. En sådan förflyttning skulle sannolikt leda till en bättre stöd- och matchningsverksamhet på svensk arbetsmarknad.

Arbetsförmedlingen i dag

Arbetsförmedlingens uppgifter i dag kan i huvudsak sammanfattas till tre områden:

  • utvärdera och analysera den nutida och framtida arbetsmarknaden
  • agera som garant för rätten att uppbära arbetslöshetsförsäkring, samt upprätthålla arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring
  • inneha matchningsuppdraget att matcha arbetssökande till lediga jobb, var utbildning och ekonomiskt stöd kan utgöra verktyg.

Reformering av Arbetsförmedlingen

Sedan 2014 har ett långsiktigt reformarbete av Arbetsförmedlingen pågått. Verksamheten har även påverkats av minskade anslag i statsbudgeten till följd av att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion röstades igenom i riksdagen i december 2018. Utöver det har Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3) i januari 2019 lagt fram förslag på hur Arbetsförmedlingen bör reformeras. I anslutning till detta kom regeringspartierna, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, överens om ett omfattande reformeringspaket för Arbetsförmedlingen, enligt ”Januariavtalets” punkt 18. Resultatet ska enligt Januariavtalet stå klart 2021.

En renodlad arbetsmarknadsmyndighet med extern stöd- och matchningsverksamhet

Företagarna vill se en renodlad Arbetsmarknadsmyndighet med externa aktörer som sköter stöd- och matchningsverksamhet. Vi ser det som väsentligt att myndigheten tar hänsyn till dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad med flera sätt att vara yrkesverksam, som; anställd, företagare, uppdragstagare, frilansare eller egenanställd.

Vi vill se en modernisering som vilar på fem punkter:

  • En tillgänglig, inkluderande och effektiv Arbetsmarknadsmyndighet med extern stöd- och matchningsverksamhet. En renodlad myndighetsroll. Stöd och matchning erbjuds via ett konkurrensutsatt utbud av externa aktörer. Nyanlända och personer med funktionshinder inkluderas i detta valfrihetssystem. 
  • En Arbetsmarknadsmyndigheten attraktiv för en mångfald av arbetssökande. Arbetssökande får en ”arbetssökandepeng” (voucher) vars belopp varierar beroende på personens utbildning, språkkunskaper, arbetslivserfarenhet i relation till arbetsmarknadens behov etc. Desto längre från arbetsmarknaden, desto högre arbetssökandepeng.
  • Ett valfrihetssystem (LOV) för stöd- och matchning som möjliggör deltagande för en bredd av externa aktörer på samma villkor. Företag utan kollektivavtal inkluderas, med ersättning för utfört arbete enligt en ”stöd- och matchningspeng” (voucher) som utbetalas stegvis före och efter utförd matchning. Kommuner ska inte kunna konkurrera med leverantörerna.
  • Kvalitetssäkrade externa aktörer genom uppfyllda kriterier, certifieringar och kontinuerlig uppföljning. Avtal med oseriösa stöd- och matchningsaktörer avslutar i ett tidigt skede. 
  • Garanterad geografisk jämlikhet vid stöd- och matchning hos både arbetssökande och arbetstagare. Fysisk handläggning kompletteras med avancerad digital infrastruktur som ger högkvalitativ service i hela landet. Arbetsmarknadsmyndigheten inkluderas i servicekontor som samlar flera myndigheter under samma tak.

Företagarna har tidigare ställt sig positiva till att lägga ner Arbetsförmedlingen i sin helhet, men vi ser konstruktivt på möjligheten att utifrån föreslagna förändringar och det politiska momentum som finns delta i arbetet med att stänga ner de delar som inte fungerar till förmån för att bygga upp en arbetsförmedling – attraktiv för en mångfald av både arbetssökare och externa stöd- och matchningsaktörer.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap