headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Andrei Myslivets. Foto: Centrum för rättvisa.

Arbetskraftsinvandringen måste fungera

Migrationsverket måste tillämpa reglerna för arbetstillstånd så att arbetskraftsinvandringen fungerar på ett transparent och förutsägbart sätt. Centrum för Rättvisa gör ett fantastiskt jobb i att klargöra rättspraxis.

I en vägledande dom har Migrationsöverdomstolen nu bestämt att isoleringsmontören Andrei Myslivets beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige tillsammans med sin hustru Iryna Myslivets. Migrationsverket ansåg att han skulle utvisas på grund av påstådda semester- och lönebrister, men enligt Migrationsöverdomstolen har Andreis anställningsvillkor vid en helhetsbedömning uppfyllt lagens krav. Enligt Centrum för rättvisa som företrätt Andrei Myslivets kommer utfallet att få betydelse för ett stort antal arbetskraftsinvandrare som riskerar utvisning i liknande fall. Läs om domen på Centrum för Rättvisas webbplats. 

Helhetsbedömning är avgörande

Företagarna arbetar för att regleringen gällande arbetstillstånd ska möjliggöra en helhetsbedömning där även ytterligare faktorer kan behöva vägas in. Detta är i linje med nuvarande rättspraxis så som den utformats genom Migrationsöverdomstolens avgöranden. Där betonas vikten av en helhetsbedömning av hur anställningsvillkoren har sett ut, i synnerhet gällande bedömningen av vad som kan anses vara ”branschpraxis” i företag utan kollektivavtal. Denna helhetsbedömning blir än viktigare för villkorsbedömningen i mindre företag där den överväldigande majoriteten av företagen inte har tecknat kollektivavtal.

– Tillämpningen av reglerna för arbetstillstånd har medfört att personer som redan arbetar i Sverige och som sökt förnyat arbetstillstånd utvisas på grund av mindre eller oavsiktliga fel i villkoren, vilket får katastrofala konsekvenser för enskilda, för företag och för svensk konkurrenskraft. Centrum för Rättvisa gör ett fantastiskt jobb i att bistå i dessa ärenden vilket också gör att rättspraxis klargörs, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Regeringen bör skyndsamt säkerställa och följa upp att Migrationsverket efterlever nuvarande rättspraxis.

Försvårar företagens kompetensförsörjning

Företagarna anser därför i linje med Migrationsöversdomstolens vägledande praxis (se MIG 2017:24 och MIG 2017:15), att Migrationsverket måste göra en helhetsbedömning där även ytterligare faktorer kan behöva vägas in. Återkallelser och utvisningar som framstår som obefogade medför att attraktionskraften hos den svenska arbetsmarknaden minskar vilket ytterligare försvårar företagens kompetensförsörjning. Ska Sverige och svenska företag även fortsättningsvis kunna konkurrera internationellt med forskningsverksamhet och kunskapsintensiv tjänste- och teknikproduktion måste arbetskraftsinvandringen fungera på ett transparent och förutsägbart sätt. De allra flesta företag som rekryterar utländsk arbetskraft vill göra rätt, men misstag kan begås på grund av okunskap eller slarv eller helt enkelt för att andra villkor än de som regleras genom kollektivavtal är praxis i branscher och företag.

– Det är klart att Migrationsöverdomstolen förtydligat tillämpningsproblemen i Migrationsverkets handläggning och behovet av en helhetsbedömning. Regeringen bör därför skyndsamt säkerställa och följa upp att Migrationsverket efterlever nuvarande rättspraxis, säger Anna Libietis, Företagarnas expert på integrationsfrågor.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap