headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretagsbarometern: Ökad tillväxt i sysselsättning i Gävleborgs län

För andra året i rad ökar tillväxttakten i sysselsättning i länet och är starkare än rikssnittet. Även konjunkturen är fortsatt starkare än i de flesta andra länen även om Gävleborgs företag tror att den kommer mattas av det kommande året. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Förväntningarna hos Gävleborgs småföretagare förra året var att konjunkturindikatorn[1] i länet skulle stiga till ett nettotal på 100, istället ligger det kvar på 58. Trots att prognosen inte infriades är det ett av de högsta nettotalen i riket och mycket högre än riksgenomsnittet (37).

Sysselsättningstillväxten fortsätter att stärkas i länet och 22 procent av företagen har ökat antalet anställda under det senaste året. Under det kommande året avtar tillväxttakten men är fortsatt på en positiv nivå.

- Läget för företagen är allvarligt även i Gävleborgs län, men vi tycks ha bättre förutsättningar på att komma ut ur krisen stärkta. Genom ett fortsatt välfungerande samarbete mellan företagen och kommuner, region, länsstyrelse och övriga offentliga instanser kan vi tillsammans se till att företagens förväntningar infrias. För att lyckas med detta behöver vi bland annat lösa företagens möjligheter att hitta rätt kompetens. Gävleborg behöver växande och välmående företag. Vi behöver hålla i, hålla ut och fortsätta stödja våra lokala småföretagare, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg.

Företagens lönsamhet har ökat sedan ifjol och nettotalet är mer än dubbelt så högt som för riket som helhet, 27 respektive 12. Inför det kommande året är man dock mer pessimistisk, och man tror att nettotalet kommer hamna på 0. Prognoserna för utvecklingen framöver speglar en stor osäkerhet om hur den pågående coronakrisen kommer att påverka länets småföretag. Tillväxttakten i orderingången har mattats av för andra året i rad, men med ett nettotal på 22 är den ändå högre är för landet som helhet (13).

Inför nästa år förväntar sig länets företagare att tillväxttakten ska fortsätta avta och nettotalet hamnar på 2. Samtidigt är det färre som tvingas tacka nej till order, från 45 procent ifjol till 39 procent i år. Fler än hälften (54 procent) anger att huvudorsaken är att man har mer att göra än man hinner med. Däremot är det betydligt färre som tackat nej på grund av brist på arbetskraft, 12 procent i år jämfört med 23 procent ifjol.

Goda möjligheter att växa men utmaning att hitta medarbetare med rätt kompetens

Nästan sju av tio (68 procent) företag uppger att de har goda möjligheter att expandera på sikt. Detta är klart över rikssnittet som är 59 procent. Samtidigt ser de också hinder, vanligast är svårigheterna att hitta medarbetare med rätt kompetens, det uppger en femtedel, en minskning från ifjol då vart tredje företag gav samma svar. Även svag efterfrågan tas upp, vilket troligtvis är en konsekvens av coronapandemin, men det är inte ett hinder i lika stor utsträckning som i övriga landet, åtta procent svarade det i Gävleborg medan rikssnittet är 13 procent.

- Jag konstaterar att pandemin har skapat helt nya förutsättningar för näringslivet i regionen. Företagare blir tvingade att fokusera på hur man skall hantera denna mycket speciella situation. Vi på Swedbank försöker att hjälpa till med i första hand amorteringslättnader och i vissa fall likviditetslån.Vi upplever dock att hittills har näringslivet hanterat detta på ett bra sätt men osäkerheten kvarstår främst gällande hur lång tid det tar innan vi är tillbaka på ett nytt normalläge, säger Kjell Karlsson, kontorschef Swedbank Gästrikland.

Läs rapporten här

För mer information:                                          

Kontakta Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg
eva.cooper@foretagarna.se
0708-10 17 83

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap