För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Så upplever företagen möjligheterna till finansiering

9 av 10 företag finansieras med löpande intäkter eller befintligt eget kapital. Men mindre och växande företag behöver ändå ofta extern finansiering för investeringar och tillväxt.
Finansiering till små företag

Företagarnas finansieringspanel visar återkommande att svenska småföretag upplever svårigheter med att få extern finansiering till sin löpande verksamhet och för investeringar. 

9 av 10 företag finansierar sin löpande verksamhet med löpande intäkter eller befintligt eget kapital. Men vid de tillfällen behovet ändå uppstår är det förstås väldigt viktigt att finansiering finns lättillgängligt. Något som inte riktigt är verklighet idag.

Hälften av de företag som behövt extern finansiering tycker nämligen att det är svårt eller rentav mycket svårt att finansiera den löpande verksamheten med extern finansiering. När det gäller finansiering för investeringar är andelen som upplever svårigheter med att få extern finansiering ännu högre, hela 60 procent.

Varför är det svårt att få låna till företag?

Det finns en rad faktorer som företagarna upplever begränsar deras möjligheter till finansiering. Majoriteten anger att bankernas krav på säkerhet är för höga. Eftersom kraven på säkerhet ofta inkluderar personlig borgen, innebär det också en betydande privatekonomisk risk för företagaren. Byråkrati, tung administration och höga räntor är andra faktorer som hamnar i topp.

När behövs extern finansiering till företag?

Behovet av extern finansiering är särskillt viktigt när ett företag är nystartat och inte fått igång ett tillräckligt stort kassaflöde än, eller när ett företag satsar för att växa. Det är även för denna grupp företag som utmaningarna att få tillgång till externt kapital är stora, då lånekalkylen ofta baseras på företagets historik. Basen för bedömningen om till vilka villkor som ska gälla är därför ofta obefintlig eller under snabb förändring.

Varför investerar inte svenska företag?

60 procent av företagen som har investeringsbehov anser att det är svårt eller mycket svårt att få extern finansiering till investeringar. Investeringar är vanligare ju fler anställda företaget har och andelen företag som investerar är relativt jämt fördelat över branscherna.

Av de företag som har investeringsbehov – men som inte gjort investeringar under de senaste 12 månaderna – uppger var femte företagare att bankernas krav på säkerhet är för tuffa. En stor andel av företagen har låtit bli att investera för att istället spara till en framtida investering. Ett sparande inför en investering kan i sig vara något positivt, men det är viktigt att extern finansiering finns när behovet gör det.

Vilka konsekvenser får bristen på finansiering?

Begränsade möjligheter att få finansiering bromsar så väl företagens som Sveriges tillväxt. För att företag ska kunna starta och växa krävs goda möjligheter och tillgång på finansiering till rimliga villkor. I brist på detta begränsas företagen i sin utveckling och jobbskapande.

Att starta och driva företag innebär så gott som alltid någon form av privatekonomiskt risktagande. Svårigheterna att hitta finansiering leder till att många av Sveriges företagare finansierar verksamheten med privata medel.

Strax över hälften av företagen anger att deras företagande utgör en privatekonomisk risk i någon omfattning. Denna upplevda risk ökar markant om och när företaget anställer sin första anställda. Den upplevda risken upplevs även som högre bland yngre företagare än äldre, eftersom yngre ofta saknar sparkapital att investera.

Det är också vanligt bland nystartade företag som ofta finansierar sig helt eller delvis genom den enskilde företagarens privata investeringar med bostaden som säkerhet. Det är också vanligt att anhöriga och vänner går in med finansiering till företag.

För att företag ska bli framgångsrika krävs – utöver engagemang, driv och en idé – rätt förutsättningar! Finansiering är en viktig del i detta.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.