För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Foto: Shutterstock

Regler med inriktning på nyckelsektorer

EU-kommissionens har vidtagit en rad åtgärder inom specifika områden för att minska avfall och öka cirkulära flödet. Nedan kommer en kort sammanfattning av dessa.

Elektronik och IKT 

EU har fastställt ett antal åtgärder för att minska avfallsströmmar av elektronisk utrustning. Nedan följer ett urval av åtgärderna:  

 • I november 2022 antog EU direktivet om kompatibla laddare, som kommer att göra laddningsporten USB-C obligatorisk för en rad elektroniska enheter (mobiltelefoner, videospelskonsoler, trådlösa tangentbord, bärbara datorer).
 • Ekodesignförordningen kommer att ställa krav på att mobiltelefoner och surfplattor på EU-marknaden är mer energieffektiva. Förordningen fastställer minimikrav för batteriers hållbarhet, tillgången till reservdelar och uppgraderingar av operativsystem.
 • Energimärkningsförordningen kommer att göra det obligatoriskt att visa information om energieffektivitet och batteriers livslängd och en reparerbarhetspoäng.
 • Reglerna om avfall från elektriska och elektroniska produkter, däribland en rad produkter som datorer, kylskåp och solcellspaneler kommer att uppdateras. 

Batterier och förbrukade batterier 

EU har antagit en förordning om batterier som reglerar batteriets hela livscykel – från produktion till återanvändning och återvinning. Den nya förordningen kommer att ersätta det nuvarande batteridirektivet från 2006. Förordning gäller alla batterier, inklusive alla förbrukade bärbara batterier, fordonsbatterier, industribatterier, startbatterier (främst i fordon och maskiner) och batterier för lätta transportmedel (t.ex. elcyklar, elmopeder och elsparkcyklar).  

De nya reglerna innebär bland annat:  

 • Insamlingsmål för återvinning av litium från förbrukade batterier
 • Obligatoriska miniminivåer av återvunnet material för industribatterier, startbatterier och fordonsbatterier samt behöver batterier ha dokumentation om återvunnet innehåll.

Förpackningar 

Kommissionen har föreslagit en förordning om förpackningar och förpackningsavfall som kommer att ersätta det tidigare förpacknings-och avfallsdirektivet (94/62/EG). Förordningen omfattar förpackningens hela livscykel från utformning av förpackningen till insamling och hantering av förpackningsavfall.  

Syftet är att förebygga och minska förpackningsavfall, öka återanvändning och materialåtervinning samt skapa en marknad för återvunnet material. Förslaget är en del av genomförandet av kommissionens gröna giv och en central del i kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi.   

De nya reglerna innebär bland annat:  

 • Obligatoriska miniminivåer för återvunnet innehåll i plastförpackningar.  
 • Vissa former av förpackningar förbjuds, såsom exempelvis engångsförpackningar för mat och dryck när de konsumeras på restauranger och caféer och engångsförpackningar för frukt och grönsaker. 
 • Bestämmelser om ett utökat producentansvar. 

Plast 

EU antog en europeisk strategi för plast i januari 2018. Den är en del av EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, och bygger på befintliga åtgärder för att minska plastavfallet. Flera initiativ har tagit sedan dess, 2020 antog Europeiska kommissionen en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi, inklusive reviderade lagförslag om avfall.

Urval av åtgärder inom de olika initiativ och förslag  

 • Nya regler om förpackningar för att förbättra plastens återvinningsbarhet och öka efterfrågan på återvunnet plastinnehåll.
 • Förbättra den separata insamlingen av plastavfall.
 • Åtgärder för att begränsa användningen av mikroplaster i produkter och åtgärda och minska oavsiktligt utsläpp av mikroplast i miljön.
 • Åtgärder för biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast.
 • Nya regler om mottagningsanläggningar i hamnar för att ta itu med havsbaserad marin nedskräpning.

Byggnader och byggprodukter 

En ny förordningen om byggprodukter har föreslagits inom EU och ersätter förordningen från 2011. Genom de nya reglerna fastställs nya krav för att säkerställa att utformningen och tillverkningen av byggprodukterna gör dessa mer hållbara, reparerbara och återvinningsbara.  

Bland annat föreslås i förordningen att:  

 • Inrättande av ett system för digitala byggproduktpass, liknande det som föreslås i förordningen om ekodesign. Kommissionen kommer att ges befogenhet att fastställa funktionerna och kraven för detta system med produktpass genom delegerade akter.
 • Kommissionen ges befogenhet att fastställa obligatoriska minimikrav för miljömässig hållbarhet genom delegerade akter för offentlig upphandling av byggprodukter.
 • Dessa regler kan tillämpas på alla kontrakt som omfattar byggprodukter, även byggkontrakt där medlemsländerna vill införa miljökrav för dessa produkter.

Minskat avfall 

EU arbetar med en rad åtgärder för att ytterligare stärka och bättre genomföra EU:s avfallslagstiftning. Ramdirektivet om avfall, som trädde i kraft i juli 2020, innehåller regler som föreskriver att medlemsländerna ska:

 • Öka återanvändningen och återvinningen av kommunalt avfall med 55 % till 2025.
 • Senast den 1 januari 2025 inrätta källsortering för textilier och farligt avfall från hushåll.
 • Se till att biologiskt avfall antingen källsorteras eller återvinns vid källan senast till den 31 december 2023.
 • Uppnå materialspecifika materialåtervinningsmål för förpackningar senast 2025 och 2030.

Bakgrund: 2019 fastställde EU-kommissionen ett antal prioriteringar som ska vara styrande för den politiska agendan fram till 2024.  En av dessa prioriteringar är den gröna given. Den kan beskrivas som EU:s färdplan för en hållbar ekonomi i EU med ett långsiktigt åtgärdspaket som samlar lagstiftningar, strategier och klimatmålsättningar. Inom ramen för den gröna given fastställdes en klimatlag som slår fast två utsläppminskningsmål.

 1. Utsläppen ska minska med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer
 2. EU ska vara klimatneutralt till 2050.

För att kunna uppnå klimatmålen till 2030 och på sikt klimatneutralitet lanserade EU- kommissionen under 2020 handlingsplanen för cirkulär ekonomi, med målet om en cirkulär ekonomi till 2050. Inom ramen för handlingsplanen har en rad initiativ presenterats, såsom plaststrategin, förpackningsförordningen med flera i syfte för att skapa hållbara produkter genom hela livscykeln stärka konsumenter möjlighet att göra hållbara val.

Initiativ inom handlingsplanen för cirkulär ekonomi inkluderar bland annat:

 • Rätten till reparation − direktivet om rätten att få en produkt reparerad
 • Förordning om ekodesign för hållbara produkter
 • Direktivet om mer konsumentmakt
 • Förordning om förpackningar och förpackningsavfall
 • Europeisk strategi för plast
Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.