För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Arbetsrätten under krig och krigsfara SOU 2023:79

Publicerad 4 jun 2024
Företagarna förespråkar att den arbetsrättsliga beredskapslagstiftningen också tydligt omfattar företag utan kollektivavtal.

Läs remissyttrandet som pdf.

Den arbetsrättsliga beredskapslagen syftar till att tillgodose totalförsvarets produktionsbehov.

Företagarna delar utredningens förslag om att det behövs en särskild arbetsrättslig beredskapslag och anser att utredningen i stort har tagit fram ett bra förslag. Några delar av beredskapslagen kan emellertid bli bättre speciellt för företag som saknar kollektivavtal.

För att lagstiftningen ska vara effektiv även för företag utan kollektivavtal, måste vissa delar regleras i lag och inte enbart vara semidispositiva. Det behövs klargörande lagstiftning som tillåter dessa företag att delta i beredskapsåtgärder, inklusive möjligheten att öka arbetstiden vid krig eller höjd beredskap.

Företagarna motsätter sig förslaget att ta bort den särskilda anställningsformen i nuvarande beredskapslag. Den anställningsformen skapar förutsägbarhet och flexibilitet, vilket är kritiskt under höjd beredskap. Företagarna anser även att företrädesrätten till återanställning inte ska gälla om beredskapen varar längre än tolv månader.

Arbetstidslagen (ATL)

Arbetstidslagen behöver möjliggöra undantag vid höjd beredskap och krig för att tillåta högre arbetstidsuttag och avsteg från viloregler och nattarbete. Detta är nödvändigt för att företag utan kollektivavtal ska kunna bidra effektivt till totalförsvaret.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Företagarna stöder begränsningen av informationsskyldighet och föreslår att skadeståndsansvar inte ska kunna tas ut under beredskapslagen. Alternativet till detta är att införa ett generellt förbud mot skadeståndskrav riktade mot arbetsgivare under tid då beredskapslagen ska tillämpas.

Lagen om medbestämmande (MBL)

Företagarna är positiva till att regeringen kan meddela föreskrifter om förbud mot stridsåtgärder och prolongering av kollektivavtal. Dock anser Företagarna att arbetsskyldigheten bör förstärkas så att arbetstagare inte kan vägra arbetsuppgifter med hänvisning till fara för liv och hälsa under höjd beredskap eller krig.

Arbetsmiljölagen (AML)

Det behövs ytterligare anpassningar i arbetsmiljölagen för att den ska vara effektiv under krig och höjd beredskap, inklusive undantag från vissa föreskrifter och straffavgifter.

Ledighetslagstiftning

Företagarna tillstyrker begränsningar av arbetstagares rätt till ledighet och att tjänstlediga ska återgå till arbete vid höjd beredskap och föreslår att alla ledighetsgrunder ska förfalla som huvudregel under höjd beredskap eller krig.

Slutligen rekommenderar Företagarna att utredningens förslag inväntar resultatet från pågående utredningar om civilt försvar innan den arbetsrättsliga beredskapslagstiftningen slutgiltigt fastställs.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.