För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttranden: Betänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) och promemorian Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Publicerad 15 maj 2023
Betänkandet innehåller förslag på hur Sverige ska implementera rådets direktiv om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner i EU. I promemorian ges förslag på kompletteringar till betänkandet.

Läs hela remissyttrandet över betänkandet som pdf.

Läs hela remissyttrandet över kompletteringar till delbetänkandet som pdf.

Betänkandet innehåller förslag på hur Sverige ska implementera rådets direktiv om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner i EU. Direktivet innehåller regler som ska säkerställa att intäkter hos företag som ingår i stora koncerner ska beskattas med minst 15 procent. Endast koncerner där de ingående företagens sammantagna årliga intäkter uppgår till ett gränsbelopp om minst 750 miljoner euro ska omfattas av reglerna. Direktivets regler föreslås regleras i en särskild lag om tilläggsskatt.

I promemorian ges förslag på kompletteringar till betänkandet. Promemorian omfattar vissa artiklar i minimibeskattningsdirektivet och berör bland annat fördelning av medräknade skatter, omorganisationer, joint ventures, moderföretag som omfattas av regler om avdragsgill utdelning samt berättigade utdelningsskattesystem. Förslag lämnas också vad gäller en tillfällig s.k. safe harbour-regel, om beloppsgränser och valuta, om definitionen av koncern samt om förfaranderegler. Dessa ändringar föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Betänkandets förslag har i nuvarande form begränsad påverkan på Företagarnas medlemmar. Företagarna noterar att beredningsprocessen för förslaget är problematisk, på grund av bland annat den stora tidspress utredningen har arbetat under, lagstiftningens komplexitet och osäkerheten om det underliggande EU-direktivet. Konsekvensanalysen är behäftad med stor osäkerhet, i synnerhet avseende vilka kostnader förslaget kommer att medföra för berörda företag. Företagarna kan mot bakgrund av detta inte ta ställning till förslaget i sak.

Konsekvensanalysen i promemorian är behäftad med stor osäkerhet. I sak är det positivt att den föreslagna safe harbour-regeln innebär att färre företag berörs och att den administrativa kostnaden för dessa minskar. Möjligheterna till förhandsbesked och anstånd är likaså positiva. Företagarna tar inte ställning till övriga förslag i promemorian.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.