För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: EU:s patentpaket

Publicerad 22 jun 2023
EU-kommissionen har den 27 april 2023 lagt fram det s.k. patentpaketet. Patentpaketet innehåller förslag om nya regler för tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel, tvångslicenser och standardessentiella patent (SEP). Grunden är en handfull förslag till nya förordningar och ändringar i befintliga förordningar.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

Företagarna lämnar endast övergripande kommentarer angående förslagen. Vi anser att det inte är lämpligt att ge EUIPO en så framträdande roll vad gäller SEP, då EUIPO saknar djupare kompetens om patent. Hanteringen av EU-vida patentregler bör koncentreras till den nyinrättade UPC och/eller europeiska patentmyndigheten EPO. Företagarna ställer oss också tveksamma till att ge EU-kommissionen rätt att i delegerade rättsakter förordna att de nya reglerna för SEP ska kunna gälla även för äldre standarder i vissa fall, och att undanta vissa nya standarder från de nya reglerna. Det skulle leda till bristande förutsebarhet och neutralitet i systemet. Denna rätt bör inte införas, eller endast i väldigt begränsad mån.

Vad avser tvångslicensiering, instämmer Företagarna i den preliminära ståndpunkt som framförts av regeringen, att tvångslicenser ska användas restriktivt, att de enbart bör ses som en sista utväg när frivilliga lösningar ej är möjliga att uppnå, samt att rättighetshavaren vid tvångslicensiering ska ha en stark position i förfarandet. Därtill bör tvångslicenser alltid vara tidsbegränsade och meddelas av domstol. Begreppen ”crisis” respektive ”emergency”, som ska utgöra grunden för när tvångslicensering ska kunna ske, är inte väl definierade i förslaget. Det sistnämnda är ett exempel på en oroande trend där EU-kommissionen vill basera allt mer EU-lagstiftning på krisrelaterade rekvisit, vilket riskerar att innebära betydande rättsosäkerhet för berörda företag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.