För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om internprissättning

Publicerad 20 dec 2023
Företagarna instämmer i regeringens bedömning och avstyrker förslaget.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Kommissionen föreslår ett direktiv om internprissättning. Förslaget är en del av paketet Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT). Enligt förslaget ska den så kallade armlängdsprincipen kodifieras i EU-rätten. Därtill ska enhetliga bindande regler avseende vissa kärnfrågor kopplade till armlängdsprincipen införas samt möjligheten för ytterligare harmonisering öppnas upp. Reglerna föreslås behöva vara införda i medlemsstaterna den 31 december 2025 och tillämpas från den 1 januari 2026.

Regeringen har i sin faktapromemoria om direktivförslaget intagit en negativ hållning, utifrån bedömningen att det finns tydliga brister i träffsäkerhet och proportionalitet utifrån det angivna syftet. Regeringen anser att skillnaderna i medlemsstaters tolkning och tillämpning av armlängdsprincipen överskattas i förslagets underlag, och att de tvister som uppstår avseende internprissättning oftare beror på att olika stater gör olika bedömningar av omständigheterna i det specifika fallet. Regeringen anser också att eftersom internprissättning tillämpas globalt är globala lösningar att föredra framför lösningar på EU-nivå då de senare kan innebära att nya problem uppstår gentemot tredjeländer. Företagarna instämmer i regeringens bedömning och avstyrker förslaget.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.