För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework for income taxation, BEFIT)

Publicerad 20 dec 2023
Företagarna avstyrker förslaget.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

EU-kommissionen har föreslagit ett direktiv om bolagsbeskattning inom ramen för BEFIT-initiativet. Syftet är att göra bolagsbeskattningen mer enhetlig, genom en gemensam bolagsskattebas i EU. BEFIT skulle enligt förslaget vara obligatoriskt att tillämpa för företagsgrupper inom EU (även om deras huvudkontor ligger utanför EU) som uppfyller kriterierna att tillhöra en grupp som lämnar konsoliderade skattedeklarationer, ha sammanlagda intäkter överstigande 750 miljoner euro åtminstone två av de fyra senaste åren (något andra regler för företag med säte i tredjeland), vara ett aktiebolag eller motsvarande, samt vara skattskyldigt för bolagsskatt eller motsvarande. För företag med intäkter underskridande gränsvärdet är det möjligt att frivilligt tillämpa BEFIT. Systemet föreslås införas 1 januari 2028, med en övergångsperiod under sju år fram till 2035.

BEFIT-förslaget i otakt med OECD:s regler

Företagarnas medlemmar kommer i liten utsträckning att påverkas av förslaget. Våra synpunkter är därför endast övergripande. Förslaget är sammankopplat med de regler som har utarbetats inom OECD, i synnerhet den så kallade Pelare 2. Då Pelare 2 ännu är under utarbetning, och villkoren för dess införande alltjämt är oklara, är timingen för BEFIT-förslaget inte optimal. Enligt förslaget ska BEFIT-beräkningen baseras på redovisningsprinciper (GAAP och IFRS). Detta skiljer sig från gängse beräkning av skattebaser, vilket kan medföra ökad komplexitet. Om en EU-gemensam bolagsskattebas skulle bli aktuell, bör en sådan vara frivillig för företag och koncerner att använda. BEFIT föreslås tvärtom vara obligatorisk för företag under vissa villkor. Dessa och andra skäl gör att Företagarna avstyrker förslaget.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.