För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande av betänkandet Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet

Publicerad 12 maj 2023
Företagarna välkomnar förslaget om att utöka det nationella basutbudet av flygplatser för att säkerställa tillgängligheten till fler regioner.
Foto: Markue/Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om betänkandet Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet. Utredningsuppdraget har omfattat att se över det nationella basutbudet av flygplatser och de statliga finansiella stöden till icke statliga flygplatser. Förslag tar sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen och i linje med klimatmålen, vilket bland annat innebär att förslagen ska bidra till omställningen till fossilfritt flyg.

Vi välkomnar därför förslaget om att utöka det nationella basutbudet av flygplatser för att säkerställa tillgängligheten till fler regioner. Företagarna är även positiva till att utredningen föreslår att stödet till flygplatser med allmän trafikplikt och stödet till icke statliga flygplatser som är beredskapsflygplatser utökas, givet dessa flygplatsers särskilda uppdrag. 

Vad gäller klimatambitionerna som uttrycks i förslaget ställer sig Företagarna kritiska till att ett nytt sektorsvis klimatmål om att flyget ska nå nettonollutsläpp senast år 2045 införs. Utredningen borde i större utsträckning tagit hänsyn till EU:s klimatpolitik och analyserat konsekvenserna av att flyget kommer att ingå i EU:s utsläppshandelsystem framgent. Att Sverige kontinuerligt inför nationella särregleringar medan EU går mot en gemensam och stramare klimatpolitik kommer på sikt att innebära en mycket kostsam klimatomställningen för Sverige, samtidigt som våra nationella klimatåtgärder får en begränsad effekt på klimatet.  

I övrigt hänvisar företagarna till våra tidigare remissvar Arlanda flygplats – en plan för framtiden.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.