För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Skatteverkets promemoria Några frågor om förfarandet vid skattereduktion

Publicerad 4 feb 2022
Tiden av osäkerhet för köparen om den slutliga skatten förlängs markant.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Skatteverkets promemoria Några frågor om förfarandet vid skattereduktion, som pdf.

Skatteverket föreslår i promemorian att beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller ska kunna meddelas längre än nu gällande två år efter beskattningsåret, om omprövningsbeslutet föranleds av ett beslut om återbetalning av skattereduktion vid hushållsarbete eller installation av grön teknik. Vidare föreslås att kostnadsränta ska belöpa från den dag en felaktig utbetalning för hushållsarbete eller installation av grön teknik gjorts till och med dagen då återbetalning sker. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Det som föreslås är en påtagligt utökad möjlighet till efterbeskattning – följdändringar kommer att kunna meddelas även efter utgången av sexårsfristen (dock inte senare än sex månader från den dag återbetalningsbeslutet meddelades) och även för små belopp. Detta alltså utan att köparen behöver ha lämnat oriktig uppgift eller haft någon möjlighet att påverka skälen till att utföraren blir återbetalningsskyldig. Tiden av osäkerhet för köparen om den slutliga skatten förlängs markant. Ett sätt att balansera denna utökning vore att ta bort kravet ”uppenbart” i ventil-bestämmelsen om att efterbeskattning inte får ske om det är uppenbart oskäligt (66 kap. 28 § 1 st. 2 p. SFL). Det skulle möjliggöra att i högre grad undanta särskilda fall, exempelvis om lång tid förflutit.

Förslaget om ändring av reglerna för kostnadsränta lämnar Företagarna utan kommentar. 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.