podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Publicerad 4 feb 2022
Företagarna tillstyrker överlag förslaget. Av olika skäl hade Företagarna emellertid velat se en större höjning.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt, som pdf.

I promemorian föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Företagarna tillstyrker överlag förslaget. Vi har förordat en höjning av gränsen för momsplikt i ett antal år. En höjning från 30 000 kronor till 80 000 kronor är välkommen. Av olika skäl hade Företagarna emellertid velat se en större höjning.

Mervärdesskattedirektivet medger enligt nuvarande lydelse en gräns på 10 000 ecu, motsvarande ca 91 500 kronor. Inom ramen för nuvarande reglering bör Sverige utnyttja detta utrymme. Företagarna förordar därför att regeringen i detta lagstiftningsärende går vidare med ett förslag om höjd omsättningsgräns till 90 000 kronor. Företagarna ser emellertid också skäl för Sverige att söka en höjning av den summa som anges i mervärdesskattedirektivet. För att genomföra en mer kraftfull förenkling för de minsta företagen bör Sverige framgent söka höja gränsen i mervärdesskattedirektivet. En gräns på t.ex. 200 000 kronor skulle undanta två tredjedelar av de enskilda näringsidkarna från momsplikt.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.