För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över SOU 2021:94 om ett utökad ansvar för diskriminering

Publicerad 10 maj 2022
Företagarna anser att förslag och regleringar som innebär dubbelreglering ska undvikas och att det med utredningens förslag finns en risk att det blir dubbelregleringar med exempelvis arbetsmiljölagstiftningen.
Foto: Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet över SOU 2021:94 om ett utökad ansvar för diskriminering som pdf.

Nyligen presenterade utredningen om Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94) sina tre deluppdrag och Företagarna har lämnat sitt remissyttrande.

Deluppdragen rörde dels att ta ställning till om det behövs åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering i de fall där det saknas en identifierbar skadelidande, dels att föreslå hur skyddet mot diskriminering i offentlig verksamhet kan ändras för att det ska bli ett så heltäckande skydd som möjligt, dels att överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Företagarnas remissvar koncentrerar sig på det sista deluppdraget om att utvidga skyddet mot trakasserier och sexuella trakasserier i lagstiftningen, dels i diskrimineringslagstiftningen, dels i arbetsmiljölagstiftningen.

Företagarna anser att dubbelreglering bör generellt undvikas och att det inte passar med en sådan utvidgning i diskrimineringslagstiftningen. Arbetsmiljölagen omfattar redan i dag att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att förhindra ohälsa och olycksfall, något som utredningen också konstaterar. I det begreppet ingår att arbetsgivarna måste ta hänsyn till eventuella trakasserier och andra kränkningar en arbetstagare kan råka ut för och vidta utredande och skyddande åtgärder.

Utredningen hade att undersöka framför allt om det fanns grunder för att utöka ansvaret att vidta åtgärder gällande när tredje man utsätter arbetstagare för dessa kränkningar. I den delen delar Förtagarna utredningens slutsatser att några straffsanktionerade utredningar och åtgärder ej är lämpligt med tanke på att arbetsgivarna inte har några verktyg för att vidta åtgärder mot tredje man.

Företagarna anser även att nuvarande sakföreskrift på området redan täcker de situationer som kan uppstå och avslår utredningens förslag att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att förtydliga sakföreskriften för att i stället framföra att vi kan tänka oss att vägledningen förtydligas på området.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.