podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande över promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Publicerad 19 aug 2022
Företagarna anser att det är ett steg i rätt riktning att den övre avståndsgränsen höjs samt att färre kommuner ska omfattas av den regionala differentieringen.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Promemorian innehåller förslag till justeringar av några aspekter i den framlagda propositionen 2021/22:228, avseende nytt skatterättsligt regelverk för arbetsresor. Denna proposition bygger på utredningsbetänkandet SOU 2019:36 respektive promemorian Fi2021/03460.

Ändringarna innebär i korthet att den övre avståndsgränsen höjs från föreslagna 80 till 120 kilometer, kilometersatsen höjs från 50 till 80 öre, milersättningen för resor med egen bil höjs till 2,50 kronor per kilometer och att tre kommuner tas bort från listan på tätorter där den lägre avståndsgränsen tillämpar. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Företagarna riktade kritik mot flera förslag i den promemoria som remitterades tidigare i år. Bland annat avstyrkte vi den regionala differentieringen och en övre avståndsgräns. Därav anser Företagarna att det är ett steg i rätt riktning att den övre avståndsgränsen höjs samt att färre kommuner ska omfattas av den regionala differentieringen.

Företagarna har också sedan tidigare efterlyst en höjning av milersättningen (avdrag för kostnader för resor med egen bil i tjänst/näringsverksamhet). Den i promemorian föreslagna ökningen till 25 kronor per mil är välkommen. Företagarna anser dock inte att sänkningen av avdraget för elbilar till 60 öre är tillräckligt väl motiverad i promemorian, särskilt sett till de fluktuerande elpriserna. Nivån 60 öre synes vara vald mer utifrån aritmetisk symmetri än en egentlig konsekvensanalys.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.