För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Publicerad 20 maj 2022
Företagarna ser det som problematiskt om staten i allt fler fall genomför denna typ av tillfälliga särlösningar för att kompensera för förändrade marknadspriser på produktionsfaktorer.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I denna promemoria föreslås att nedsättningen av koldioxidskatt för diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska utökas från och med den 1 januari 2022 till och med den 30 april 2022 samt även en nedsättning av energiskatten för samma period. För diesel som används för sådana ändamål under tiden från och med den 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022 utökas nedsättningen av koldioxidskatten och energiskatten sätts ned. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli men ska gälla från och med den 1 januari 2022, det vill säga retroaktivt.

Företagarna ser skälen till den föreslagna nedsättningen. Så som redovisas i promemorian, är det för närvarande ett särskilt ansträngt läge på världsmarknaderna för drivmedel. Den förutsebarhet som företagen behöver för att kunna ställa om till fossilfri produktion och transport har fundamentalt grumlats av Rysslands krig i Ukraina. Vår övergripande ståndpunkt är att punktskatter, i synnerhet på det gröna området, primärt ska utformas för att täcka kostnaden för skadliga externaliteter, exempelvis miljöpåverkande utsläpp. När sådana skatter börjar gå över den nivån och användas som generell intäktskälla, riskerar det att undergräva förtroendet för miljö- och klimatpolitiken.

Företagarna ser det som problematiskt om staten i allt fler fall genomför denna typ av tillfälliga särlösningar för att kompensera för förändrade marknadspriser på produktionsfaktorer. Även om de går att motivera utifrån kostnadsläget i viktiga sektorer, riskerar de att sätta ett prejudikat inför framtida kostnadsfluktuationer i andra branscher, som då kan komma att vilja begära skattenedsättningar på liknande sätt av likabehandlingsskäl. Det leder till ett alltmer fragmenterat skattesystem. För företagens möjlighet till planering och någorlunda lika konkurrensvillkor bör det snarare eftersträvas att sänka skatter permanent, på punktskatteområdet i synnerhet sådana skatter som har fiskalt motiverad prägel.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.