För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Ds 2021:31, En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Publicerad 1 feb 2022
Företagarna avstyrker förslaget mot bakgrund av att upphandlande myndigheter och enheter redan nu har möjligheten att beakta samhällsintressen vid offentlig upphandling.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling som pdf.

I promemorian föreslås en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta klimatet vid offentlig upphandling. Vidare anges att myndigheterna och enheterna även ska beakta miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte. Det föreslås även att upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för hur dessa intressen ska beaktas.

Företagarna avstyrker förslaget mot bakgrund av att upphandlande myndigheter och enheter redan nu har möjligheten att beakta samhällsintressen vid offentlig upphandling. Föreslagna regelförändringar riskerar därför att bli endast symboliska. Företagarna anser att hållbar offentlig upphandling i stället ska styras av omständigheter som de upphandlande organisationerna, i dialog med näringslivet, själva kan förfoga över. Avsaknad av sanktionsmöjligheter i förslagen och brist på avtalsuppföljning bidrar till att skapa osäkerhet för leverantörer, något som kan påverka konkurrensen negativt. Företagarna tillstyrker dock att upphandlande organisationer ska besluta om riktlinjer för hur samhällsintressen i offentlig upphandling ska beaktas.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.