För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

Publicerad 31 jul 2022
Företagarna anser att förslaget till direktiv är för långtgående i reglering av ett rättsområde som hitintills har varit primärt en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Företagarna kan därför inte tillstyrka direktivsförslaget.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I förslaget till direktiv utformas regler för ett avdrag för tillskott av eget kapital i företag, liksom en begränsning av avdrag för utgifter för låneräntor. Enligt förslaget ska medlemsstaterna införa regler där företag, med undantag för vissa (främst finansiella) företag, ska kunna göra avdrag för en schablonmässig ränta på en ökning av eget kapital. Avdragsrätten för negativa räntenetton ska enligt förslaget också reduceras med 15 procent. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Ändamålsenlig enhetlighet kan inte nås

Företagarna kan inledningsvis konstatera att det föreslagna regelverket är tämligen detaljerat och inför nya beräkningsgrunder för företag. Förslaget skulle innebära skyldighet för medlemsländer att införa enhetliga regler för avdrag för tillskott av eget kapital i aktiebolag, utan hänsyn till hur befintliga nationella bolags- och skatterättsliga regler samspelar med avdragsrätten. Ur ett perspektiv sympatiserar Företagarna med ambitionen att utjämna den skattemässiga behandlingen av finansiering i företag mellan lånat och eget kapital. Som bland annat Företagsskattekommittén påtalat är de skattemässiga villkoren mer fördelaktiga för lånefinansiering i många fall, vilket riskerar minska motståndskraften som ett större eget kapital skulle kunna utgöra i många företag i kristider. Samtidigt anser Företagarna att det inte går att på ett ändamålsenligt sätt utforma enhetliga regler för alla EU:s medlemsländer vad avser sådana för det föreliggande förslaget centrala faktorer som riskpremie, behandling av tidigare tillfört eget kapital, gränsdragningar för koncerninterna tillskott, med mera.

För långtgående förslag

Företagarna kan konstatera att konsekvensutredningen i förslaget är knapphändig och inte på något konkret sätt visar hur olika företags- och finansieringsformer skulle påverkas av ett genomförande av förslagen. Med beaktande av detta, liksom att en större översyn av bolagsbeskattningens utformning pågår inom OECD och EU (GloBE-regelverket) som kommer att ha betydelse även för bolags finansiering, anser Företagarna att förslaget till direktiv är för långtgående i reglering av ett rättsområde som hitintills har varit primärt en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Företagarna kan därför inte tillstyrka direktivsförslaget.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.