För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Kommissionens förslag till nytt energiskattedirektiv

Publicerad 24 nov 2021
Företagarna anser att förslaget inte tillnärmelsevis tar tillräckligt i beaktande hur små och medelstora företag skulle påverkas.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Kommissionens förslag till nytt energiskattedirektiv som pdf.

EU-kommissionen har, som del av sina klimatpolitiska planer European Green Deal och ”Fit for 55”, föreslagit en omfattande översyn av EU:s energiskattedirektiv.

Översynen av energiskattedirektivet har tre övergripande mål: att få direktivet att ligga mer i linje med EU:s nya klimatpolitik, att skala ner de undantag som finns i nuvarande direktiv som anses gynna fossila bränslen, och att höja miniminivåerna på skattesatser i direktivet. Ett annat uttalat mål är att energiskatter ska fortsatt generera skatteintäkter för medlemsstaterna.

Kärnan i direktivförslaget är att energiskatt ska grundas på energiinnehållet i olika energikällor, samt dessas miljöpåverkan, och att direktivets miniminivåer ska gälla som absolut lägstanivå i medlemsländerna. För vissa fall utmejslas särskilda undantags- eller övergångsregler. Detta gäller bland annat hushåll med svag ekonomisk ställning och de branscher som i dag har olika former av undantag.

Vissa branscher kommer, ifall direktivet genomförs, att få påtagligt höjd energiskatt, utifrån systemet med utpekade CN-koder och skattenivåer fastslagna i direktivet (samt borttagande av tidigare gällande undantag). Det är relevant att beakta omställningstid för sådana branscher. Det framstår också som inkonsekvent att de undantag som finns i nuvarande direktiv kritiseras, medan nya former av undantag för vissa branscher föreslås.

Företagarna anser att förslaget inte tillnärmelsevis tar tillräckligt i beaktande hur små och medelstora företag skulle påverkas. Differentieringar av föreslagna minimiskattenivåer föreslås för olika användningsområden vad gäller de olika energikällorna, men ingen analys tycks ha gjorts av behovet av differentiering utifrån företagsstorlek.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.