För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande gällande Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG, beslut (EU) 2015/1814 och förordning (EU) 2015/757, samt direktiv 2003/87/EG

Publicerad 17 sep 2021
Företagarna är positiva till EU:s arbete att höja ambitionerna i klimatarbetet och sätta skarpa mål för vägen till klimatneutralitet, men har flera synpunkter.
Foto: Shutterstock.com

Läs remissyttrandet som pdf.

Remissyttrandet gäller Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU) 2015/1814 och förordning (EU) 2015/757, samt Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG avseende luftfart.

EU-kommissionen har lämnat förslag på ändringar av direktiv ämnade att underlätta för EU:s omställning till klimatneutralitet senast år 2050, inom ramen för EU:s så kallade Green Deal. För att nå målet om klimatneutralitet har EU antagit en klimatlag som innebär att målet till år 2050 är juridiskt bindande för medlemsländerna. Som ett viktigt led i arbetet för klimatneutralitet har kommissionen tagit fram ett klimatpaket med åtgärder som ska minska utsläppen med 55 procent till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Detta klimatpaket kallas för Fit for 55 och i vilket förslagen i rubricerade direktiv finns med.

Flera sektorer är i dag undantagna från EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS) och ingår istället i ESR-sektorn där de regleras av mål snarare än de prissignaler som styr handelssystemet EU ETS. Vägtransporter, byggnader och sjöfart ska enligt förslagen flyttas från ESR-sektorn till ett liknande system som det för EU ETS. Flygsektorn ingår sedan 2010 i EU ETS. Skärpningar i villkoren för det europeiska flyget föreslås.

Företagarna är positiva till EU:s arbete att höja ambitionerna i klimatarbetet och sätta skarpa mål för vägen till klimatneutralitet. Samtidigt vill vi betona vikten av att den gröna omställningen inte förbehållslöst blir överordnat exempelvis tillväxt och företagens konkurrenskraft. Innovation, export av klimatsmarta tekniker och internationella åtaganden bidrar till omställningen och minskad klimatpåverkan. I detta avseende ser vi positivt på skärpningar i handelssystemet för utsläppsrätter vad gäller ett högt pris på utsläpp, att antalet utsläppsrätter i systemet successivt minskar och att fler sektorer inkluderas. Vi vill dock samtidigt framhålla att införandet av ett separat handelssystem för transporter och uppvärmning av byggnader kan få stora effekter på svenska företag som redan idag beskattas med världens högsta koldioxidskatt. Systemet får inte utformas på ett sådant sätt som innebär en dubbelbeskattning som riskerar slå särskilt hårt mot de mindre företagen.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.