podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037

Publicerad 29 jan 2021
Företagarna delar vissa av Trafikverkets bedömningar om inriktningsunderlaget för transportinfrastrukturplaneringen.

Läs hela remissyttrandet över Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037 som pdf.

Företagarna delar Trafikverkets bedömning om att prioritera vidmakthållande och underhåll av befintlig infrastruktur, givet de ekonomiska ramar som regeringen angivit i uppdraget till myndigheten.

Företagarna delar regeringens uppfattning om att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas i den takt som ekonomin tillåter. Därmed är Trafikverkets bedömning om att finansiering av nya stambanor bör ligga utanför den nationella planen rimlig.

Företagarna delar inte Trafikverkets bedömning att vägtrafiken bör dämpas genom att höja bränsleskatterna motsvarande ett bensinpris om 50 kronor/liter för att nå transportsektorns klimatmål till 2030.

Företagarna stödjer Trafikverkets bedömning att det krävs investeringar i laddning under väg, genom laddstationer längs huvudvägnätet, elvägar eller en kombination för att påskynda elektrifieringen av den tunga trafiken. 

I arbetet med att öka trafiksäkerheten bör mitträckesseparering, säkra stråk för oskyddade trafikanter och säkrare vägkorsningar prioriteras.

Synpunkter gällande förutsättningarna för implementering av högkapacitetstransporter samt åtgärder för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för åkerinäringens färdplan hänvisar vi till branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags remissvar.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.