podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Publicerad 31 mar 2021
Företagarna anser att reglerna om frivillig skattskyldighet bör ändras så att det blir möjligt att bli frivilligt skattskyldig även för uthyrning av lokaler som inte stadigvarande används i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler (pdf).

Promemorian innehåller inga förslag till lagändringar, utan har till syfte att samla in synpunkter, som alternativ till en hearing. Förslaget är att införa möjlighet till frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler även till hyresgäster som inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning av mervärdesskatt. Regeringen önskar genom remissen få synpunkter på förslaget och vilka för- respektive nackdelar, särskilt ekonomiska eller administrativa aspekter, som det skulle innebära.

Företagarnas svar

I promemorian ombeds remissinstanserna svara på tre konkreta frågor. Nedan följer Företagarnas svar.

  1. Bör reglerna om frivillig skattskyldighet ändras så att det blir möjligt att bli frivilligt skattskyldig även för uthyrning av lokaler som inte stadigvarande används i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning?

Ja, Företagarna anser att skälen för att införa möjlighet till sådan frivillig momsskyldighet överväger.

  1. Vilka fördelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till exempel redogöra för ekonomiska eller administrativa problem som finns med dagens regler men som skulle åtgärdas av förändringen.

De direkta fördelarna är minskade administrativa krav för hyresvärdar, ökade möjligheter till flexiblare uthyrning, lägre kostnader vid renoveringar och ökad tydlighet i mervärdesskattesystemet. De indirekta fördelarna är bland annat potentiellt ökat utbud av hyreslokaler, minskade inlåsningstider och minskad konkurrenssnedvridning gentemot uthyrning till offentlig verksamhet.

  1. Vilka nackdelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till exempel redogöra för ekonomiska eller administrativa problem som förändringen skulle orsaka.

På kort sikt ökar kostnaden för mervärdesskatt för hyresgäster om moms läggs på hyran. Det är svårt att bedöma hur stor denna effekt blir. Det kan med fog antas att den blir olika stor i olika städer/områden och för olika verksamheter. Momsfria verksamheter som finansieras med skattemedel kommer att behöva få ökade anslag från kommun/region för att täcka den ökade kostnaden (eftersom möjligheten att övervältra momsen på konsumenten inte finns). Genom att systemet är frivilligt kommer hyresgästernas transaktionskostnad öka något genom att de behöver ta reda på om hyresvärden tillämpar hyresmoms eller inte.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.