För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Promemorian Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad 29 okt 2021
Företagarna anser att det är av grundläggande vikt att lagens giltighet inte förlängs, i frånvaro av relevant evidens om behovet av den och en faktisk proportionalitetsbedömning.
Foto: Andreas Pinacci/Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som pdf.

I promemorian föreslås att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, vilka löper ut i slutet av januari 2022, ska förlängas till utgången av maj 2022, med vissa inskränkningar av lagarnas omfattning.

Företagarna har avstyrkt tidigare förlängning av covid-19-lagen. Då framhölls att det i förarbetena till lagen klargörs att den innebär långtgående inskränkningar i grundlagsfästa fri- och rättigheter. Detta är alltjämt gällande. Sådana inskränkningar ska inte tillämpas i större utsträckning än nödvändigt för att uppnå ett legitimt syfte. Presumtionen är således att covid-19-lagen ska avskaffas. Avsteg från denna presumtion behöver motiveras, med grund i evidens och proportionalitetsavvägning. Inte heller i den nu remitterade promemorian anges varför beslut om förlängning behöver fattas i detta läge, mer än tre månader i förväg.

Företagarna motsätter oss en ordning där lagar som begränsar grundlagsfästa fri- och rättigheter förlängs i det närmaste slentrianmässigt, utan analys av effekt och proportionalitet. Även Folkhälsomyndigheten har i den 27 oktober 2021 i en rapport till regeringen angett att myndigheten bedömer att det inte finns ett överhängande behov av de aktuella lagarna, och inte efterlyst en förlängning efter utgången av januari 2022.

I sak anser Företagarna att det är välkommet att möjligheterna för regeringen att meddela föreskrifter om nedstängningar och förbud att samlas på allmän plats enligt covid-19-lagen begränsas. Dock anser Företagarna att det är av mer grundläggande vikt att lagens giltighet inte förlängs, i frånvaro av relevant evidens om behovet av den och en faktisk proportionalitetsbedömning.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.