podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Andreas Pinacci/Shutterstock.com

Promemorian Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad 29 okt 2021
Företagarna anser att det är av grundläggande vikt att lagens giltighet inte förlängs, i frånvaro av relevant evidens om behovet av den och en faktisk proportionalitetsbedömning.

Läs hela remissyttrandet över Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som pdf.

I promemorian föreslås att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, vilka löper ut i slutet av januari 2022, ska förlängas till utgången av maj 2022, med vissa inskränkningar av lagarnas omfattning.

Företagarna har avstyrkt tidigare förlängning av covid-19-lagen. Då framhölls att det i förarbetena till lagen klargörs att den innebär långtgående inskränkningar i grundlagsfästa fri- och rättigheter. Detta är alltjämt gällande. Sådana inskränkningar ska inte tillämpas i större utsträckning än nödvändigt för att uppnå ett legitimt syfte. Presumtionen är således att covid-19-lagen ska avskaffas. Avsteg från denna presumtion behöver motiveras, med grund i evidens och proportionalitetsavvägning. Inte heller i den nu remitterade promemorian anges varför beslut om förlängning behöver fattas i detta läge, mer än tre månader i förväg.

Företagarna motsätter oss en ordning där lagar som begränsar grundlagsfästa fri- och rättigheter förlängs i det närmaste slentrianmässigt, utan analys av effekt och proportionalitet. Även Folkhälsomyndigheten har i den 27 oktober 2021 i en rapport till regeringen angett att myndigheten bedömer att det inte finns ett överhängande behov av de aktuella lagarna, och inte efterlyst en förlängning efter utgången av januari 2022.

I sak anser Företagarna att det är välkommet att möjligheterna för regeringen att meddela föreskrifter om nedstängningar och förbud att samlas på allmän plats enligt covid-19-lagen begränsas. Dock anser Företagarna att det är av mer grundläggande vikt att lagens giltighet inte förlängs, i frånvaro av relevant evidens om behovet av den och en faktisk proportionalitetsbedömning.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.