headphones newspaper video-player

Remissyttrande över promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Företagarna tillstyrker promemorians förslag till en ny lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet.

För att öka investeringarna föreslås i promemorian att de nätföretag som har så kallade outnyttjade underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015 ska få möjlighet att utnyttja underskotten under kommande tillsynsperioder. En förutsättning bör vara att intäkterna används till investeringar under tillsynsperioderna 2020–2023 och 2024–2027.

Ladda ner remissyttrandet över Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet (PDF).

Det är viktigt med ett fortsatt starkt skydd mot oskäliga avgifter på en monopolmarknad som elnätsverksamheten utgör. Kundens behov av låga och stabila avgifter ska vägas mot de investeringar som behövs i elnäten. Promemorians förslag innebär inte några extra intäkter utöver vad tidigare intäktsramar medgett, utan endast en möjlighet för nätföretagen att använda tidigare outnyttjade intäktsramar för investeringar i elnätsverksamheten. Vidare ska intäkterna spridas ut över en längre tid, vilket ger förutsättningar för en mer stabil utveckling av kundernas avgifter. Omställningen till noll nettoutsläpp, elektrifieringen i transportsektorn och ett ökat bostadsbyggande är några exempel på samhällsutmaningar vilka ställer stora krav på vår infrastruktur. Genom detta lagförslag kan nödvändiga investeringar för att möta dessa krav på elnätsinfrastrukturen säkras. En ökad nätkapacitet innebär även större möjligheter för nyetableringar av företag och utökad produktionskapacitet hos befintliga företag i hela landet. Företagarna ser därför positivt på promemorians ansats att genom ett ökat investeringsutrymme skapa ett mer robust och stabilt elnät med kraft att möta ett ökande kapacitetsbehov.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.