För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande gällande betänkandet ”Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt” (SOU 2018:76)

Företagarna anser att utredningen inte har kunnat motivera de huvudsakliga förslagen på ett tillfredsställande sätt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Ladda ner Företaganras remissyttrande över betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt (SOU 2018:76) som pdf. 

Företagarna ser positivt på utredningens förslag gällande utveckling av laddinfrastruktur samt för underlättande av produktion av förnybar el. Vi ställer oss även bakom utredningens förslag om att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för kommunikationsinsatser gällande energieffektivisering och dess fokus på bland annat småföretag.

Företagarna avstyrker dock utredningens huvudförslag och vi ställer oss tveksamma till flera av de övriga förslagen i utredningen. Några av förslagen i korthet:

  • Ett kvotpliktsystem (vita certifikat) för minskad effektbelastning genom investeringar i eleffektiviserande åtgärder. Elleverantörer föreslås bli skyldiga att uppfylla en kvot genom åtgärder hos elanvändare (exklusive elintensiv industri). Åtgärderna bekostas av elleverantörerna, men tas ut i höjda priser på el.
  • Inför, som ett alternativ till kvotplikt, ett system med auktioner för projekt som syftar till eleffektivisering och minskad effektbelastning. Auktionerna föreslås ges samma omfattning som kvotpliktsystemet. 
  • Inför ett särskilt energi-rotavdrag kopplat till det nuvarande rot-avdraget, så att hantverkskostnader för utvalda energieffektiviseringsåtgärder ges ett avdrag på 50 procent. Den maximala skattereduktionen behålls på samma nivå som idag. För att finansiera avdraget föreslås att energiskatten på el höjs. 

Sammantaget anser vi att utredningen inte har kunnat motivera de huvudsakliga förslagen på ett tillfredsställande sätt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Dessutom finns det stora osäkerheter kring vilka kostnader som dessa nya styrmedel i slutändan kommer att landa i. Priset på el har under de senaste åren skjutit i höjden till följd av ökade elnätsavgifter och en kontinuerlig höjning av skatten på el. Ytterligare höjningar av priset på el hämmar företagens konkurrenskraft och lönsamhet, vilket riskerar att försena en nödvändig omställning.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.