headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande över promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Företagarna tillstyrker och är positiva till innehållet och förslagen i promemorian.

Det är nödvändigt att ambitionen inför den fjärde handelsperioden höjs, så att systemet blir verkningsfullt och bidrar till EU:s klimatpolitiska arbete. Ändringarna av utsläppshandelsdirektivet förväntas innebära ett höjt pris på utsläppsrätter, vilket innebär höjda kostnader för de företag som omfattas av systemet (omkring 750 svenska anläggningar). Tidigare har vi sett att systemet inte fått genomslag då priset per utsläppsrätt varit för lågt. Ett högre pris på utsläpp stimulerar utvecklingen för hållbar innovation och teknik.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter (PDF).

Taggar