För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

Detta är Företagarnas remissyttrande över betänkandet från Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) som pdf.

Företagarna anser att reglerna om väsentligt inflytande på ett bolags verksamhet behöver ändras och förtydligas så att ett förtroendeuppdrag i en närståendes företagsstyrelse inte innebär nekad a-kassa.

Företagarna har inget att invända mot förslaget om att lägga ett företag vilande kan göras tidigast tre år från det att verksamheten återupptogs och tillägger att det krävs lättnader i regelverket kring när ett företag ska anses vilande, så att en vilandeförklaring inte innebär ett förbud mot marknadsföring och kundkontakter i syfte att återuppta verksamheten.

Företagarna tillstyrker förslaget om särskilda bestämmelser för företagare vid prövning av inkomstvillkoret.

Företagarna tillstyrker förslaget om överhoppningsbar tid för företagare när ramtiden bestäms.   

Företagarna tillstyrker utredningens förslag till beräkningsmodell av ersättningsnivåer men anser att det finns skäl att trappa ner ersättningsnivån ytterligare. Företagarna tillstyrker också utredningens förslag att koppla förmånen till medlemskap i arbetslöshetskassa men vill i förlängningen se en premiebaserad försäkring av arbetslöshetsförsäkringen.

Företagarna tillstyrker utredningens förslag att ersättningsperiodens längd beräknas utifrån hur etablerad ersättningstagaren är på arbetsmarknaden.

Företagarna avstyrker förslaget att arbetsgivare som inte fullgör skyldigheten att lämna uppgifter till arbetslöshetskassorna ska kunna dömas till böter.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.