För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över betänkandet ”Idéburen välfärd” (SOU 2019:56)

Företagarna erinrar om vikten av att de grundläggande EU-rättsliga principerna och att dessa inte träds för när. Att på förhand reservera vissa valfrihetssystem till idéburna aktörer skulle innebära ett generellt undantag från dessa principer.

Läs hela remissyttrandet över betänkandet ”Idéburen välfärd” (SOU 2019:56) som pdf.

Företagarna ställer sig tveksamma till förslaget om att det ska skapas ett frivilligt offentligt register för idéburna aktörer i offentligt finansierad verksamhet, framförallt mot bakgrund av nyttan av ett sådant register.

Företagarna konstaterar att det i gällande rätt redan finns en möjlighet att reservera upphandlingskontrakt till välfärdstjänster för vissa organisationer. Ifall Sverige ska införa regler, utöver vad som redan regleras i upphandlingsdirektiven, så krävs ytterligare utredning och analys för att kunna bedöma ifall detta är förenligt med den inre marknaden, inte minst reglerna om icke-diskriminering. De existerande bestämmelserna om reserverade kontrakt är redan nu begränsande.

Företagarna avstyrker förslaget om att valfrihetssystem utan gränsöverskridande intresse inte ska omfattas av de grundläggande principerna. Utredningen föreslår att rätten att ansöka om att få delta i ett valfrihetssytem ska kunna reserveras för idéburna aktörer, under förutsättning att det finns särskilda skäl. Begreppet ”särskilda skäl” är inte tillräckligt utrett och behöver utvecklas ytterligare. Det finns annars en risk för stora tillämpningsproblem när upphandlande myndigheter har att fatta sådana beslut.

Företagarna vill understryka att hela grundtanken med valfrihetssystem är att det är brukarna som genom sina fria val av leverantörer bidrar till högre kvalité i utförda tjänster. Detta val ska inte på förhand begränsas av upphandlande myndigheter så att betydligt färre leverantörer får en chans att bli antagna till valfrihetssystemen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.