För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande gällande betänkandet ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”, SOU 2020:54

Företagarna anser att om en nyanländ snabbt ska lära sig svenska, få kunskap om hur det svenska samhället fungerar och komma i arbete så krävs stora förändringar av de insatser som i dag erbjuds nyanlända.
Flyktingläger i Jordanien. Foto: Shutterstock.com

Ladda ner hela remissyttrandet över "En långsiktigt hållbar migrationspolitik", SOU 2020:54, som PDF. 

Migrationskommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Ett av kommitténs viktigaste uppdrag har varit att ta ställning till om asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige som huvudregel ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd. Ytterligare en huvudfråga för kommitténs arbete har omfattat frågan om längden på dessa uppehållstillstånd samt under vilka förutsättningar som permanenta uppehållstillstånd ska kunna beviljas.

Företagarnas synpunkter på utredningens förslag

Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Utredningen föreslår att uppehållstillstånd som huvudregel ska vara tidsbegränsat vid det första beslutstillfället. Argumenten för förslaget är framförallt att den svenska migrationspolitiken för att vara långsiktigt hållbar behöver ha en bättre oöverensstämmelse med hur regleringarna ser ut i övriga nordiska länder och EU.

Företagarna anser att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som huvudregeln för samtliga (kvotflyktingar undantagna) vid det första beslutstillfället är rimligt. Samtidigt är det av yttersta vikt att även de som beviljas tillfälliga uppehållstillstånd ges goda möjligheter till en snabb etablering på arbetsmarknaden.

Försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd

Utredningen föreslår att permanent uppehållstillstånd får beviljas endast om personen uppfyller krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap, kan försörja sig och det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas.

Företagarna välkomnar att det förtydligas att det råder samma krav på inkomstnivå av anställning som av näringsverksamhet. Vad gäller förtydligande och de närmare föreskrifter kring försörjningsförmågan vill Företagarna påminna om att det för många företag är svårt att ta ut lön under första året eller åren. Det betyder inte att förtaget inte går bra men att man i uppstartsfasen vill vara försiktig med företagets kapital för att bygga sitt bolag. Företagarna anser därför att det i föreskrifterna bör förtydligas att inkomstnivån för näringsverksamhet kan visas eller föreligga på annat sätt än att personen tagit ut viss lön.

Längden för uppehållstillstånd

Utredningen föreslår att alla förutom så kallade kvotflyktingar för tidsbegränsade uppehållstillstånd (TUT). Beroende på skyddsgrund varierar tiden för hur långt det tillfälliga uppehållstillståndet är, vilket framgår av tabellen nedan.

tabell-1208.png

Företagarna påpekar att det är av yttersta vikt att möjliggöra för de personer som beviljas tillfälliga uppehållstillstånd att snabbt komma i arbete och så fort som möjligt uppfylla kraven för permanent uppehållstillstånd. Företagarnas anser att om en nyanländ snabbt ska lära sig svenska, få kunskap om hur det svenska samhället fungerar och komma i arbete så krävs stora förändringar av de insatser som idag erbjuds nyanlända. De insatser som erbjuds nyanlända behöver göras om i grunden med mer individuellt anpassade insatser, yrkesinriktade språkutbildningar som tas fram tillsammans med branschorganisationer, effektiva arbetsmarknadsutbildningar som möjliggör övergång till jobb och att fler nyanlända får ta del av arbetsmarknadsutbildningar.

Företagarna anser att ett tillfälligt uppehållstillstånd vid första beslutstillfället är rimligt samt att det finns skäl för att införa de krav som föreslås för permanent uppehållstillstånd. Företagarna understryker dock vikten av att möjliggöra snabb etablering för nyanlända vilket inte är läget i dag. Företagarna anser också att det bör vara möjligt för den som uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd vid andra beslutstillfället ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.