headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande över promemoria om sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

30 jan 2019
Företagarna tillstyrker promemorians förslag. Det är rimligt att elektroniska publikationer har samma momssats som fysiska motsvarigheter.

Som generell synpunkt vill vi framhålla att större enhetlighet i mervärdesskattesystemet är eftersträvansvärt, och att promemorians område är ett exempel på de gränsdragningsproblem som uppstår med ett flertal differentierade momssatser.

Läs hela remissyttrandet över Promemoria om Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer (pdf). 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap