För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44)

Utredningen har genomfört en gedigen genomgång av de bestämmelser i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden. Utredningen har kommit fram till flera ställningstaganden som Företagarna delar.

Företagarna delar utredningens principiella utgångspunkter att den absoluta merparten av de upphandlande myndigheterna och enheterna vill göra rätt för att få till en sund affär samt att den absoluta merparten av leverantörerna strävar efter en god affär. Men det går inte heller att bortse ifrån att den offentliga marknaden inte är fri från vänskapskorruption, riktade upphandlingar, oseriösa leverantörer och en hel del otillåtna direktupphandlingar. Detta är reella problem som måste motverkas. Det görs bäst med ett ändamålsenligt regelverk som bygger på likabehandling, öppenhet och med en effektiv tillsyn. Ett annat och växande problem är att allt färre leverantörer medverkar i konkurrensen om de offentliga kontrakten. Upphandlingslagstiftningen vilar på nyttjandet av marknadens konkurrens och den frågan behöver därför tas på stort allvar.

Regelförenkling på upphandlingsområdet

Företagarna ställer sig även positiva till regeringens initiativ till att driva regelförenkling på upphandlingsområdet. Den icke-direktivstyrda upphandlingen är en omfattande del av marknaden och bestämmelserna behöver ses över. Företag som vill konkurrera om offentliga kontrakt tvekar också många gånger på grund av regelbördan. Men regelförenklingen sitter inte heller enbart i de bestämmelser som formuleras i lag. Många gånger finns det i lagen goda förutsättningar för dialog, till förhandlingar och att ställa funktionella krav men det används sällan. Istället tenderar förfrågningsunderlagen att bli fyllda av avancerade kravställningar som dessutom är svåra att följa upp. Förenklingen måste alltså även ske inom de upphandlande myndigheternas och enheternas tillämpning.

Läs remissyttrandet och det särskilda yttrandet 

För att ta del av vilka av utredningens förslag Företagarna tillstyrker eller avstyrker, läs hela remissyttrandet över Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44).

Förutom detta remissyttrande har Företagarna avgett ett särskilt yttrande till utredningen. Det särskilda yttrandet finns i utredningen SOU 2018:44 på sid. 573 - 579 (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.