podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissyttrande - Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Företagarna avstyrker förslaget och underkänner konsekvensanalysen.

Företagarna ser betydande problem med förslaget till upphandling av välfärdstjänster. Det föreslagna annonseringsförfarandet för något större upphandlingar framstår mest som en innehållslös chimär. Förfarandet kommer inte att skapa förutsättningar för likabehandling, objektivitet eller rättssäkerhet, utan skapar uppenbara risker för godtycke. Förslaget riskerar leda till urholkad rättssäkerhet samt ineffektivitet och konkurrenssnedvridningar. Därtill kommer ökad risk för korruption. Företagarna befarar att intresset att lämna anbud i denna typ av upphandlingar kommer att minska. Företagarna avstyrker förslaget och underkänner konsekvensanalysen.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.