För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd

Företagarna delar vissa av Arbetsmiljöverkets bedömningar, men riktar kritik mot avgränsningar, förslag och brister i konsekvensutredningen.

Företagarna delar Arbetsmiljöverkets bedömning att föreskrifterna behöver revideras och omstruktureras. Vidare delar Företagarna Arbetsmiljöverkets bedömning att arbetsgivare som inte råder över en arbetsplats genom att äga eller hyra lokaler ska undantas från föreskrifternas tillämpning.

Företagarna ställer sig starkt kritiska till det sätt Arbetsmiljöverket vill implementera EU-direktiv 89/654/EEG. Det är en överimplementering som föreslås. Bland annat vad gäller tillgänglighet och utblick anser Företagarna att det saknas grund för och i vart fall gällande tillgängligheten bör det finnas undantag för mindre företag.

Företagarna delar Arbetsmiljöverkets bedömning att vissa föreskrifter kan lyftas in under arbetsplatsens utformning såsom Arbete i kylda lokaler (AFS 1998:2), Arbete i stark värme (AFS 1997:2) samt föreskrifter om Skyltar och signaler (AFS 2008:3), dock med vissa förbättringar. För läsförståelsens skull kan det vara lämpligt att skyltar och signaler lyfts ut till en särskild föreskrift som handlar om skyltar och signaler på arbetsplatser. 

Vad gäller Arbetsmiljöverkets förslag om att bestämmelser under rubriken Projekteringsansvar, §§ 8-21, anser Företagarna att dessa inte hör hemma i Arbetsplatsens utformning utan de bör vara i föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3). Företagarna anser att föreskrifter om arbetsplatsens utformning enbart bör beröra arbetsplatsens utformning och inte en rättssubjekts ansvar för att vidta vissa åtgärder. Bättre och lämpligare är då att projekteringsansvaret nämns i allmänna råd eller i en vägledning, som hänvisning till föreskrifterna om bygg- och anläggning. 

Konsekvensutredningen är mycket bristfällig och saknar i vissa delar utredning och relevanta bedömningar för de ändringar som införs. Bland annat vad gäller kostnaderna för de ökade tillgänglighetskraven, utblickskravet, dokumentationskraven, tillfälliga utrymningsrum m.m. Konsekvensutredningen saknar helt det särskilda småföretagarperspektivet som borde finnas vad gäller de allra minsta företagen med färre än 10 anställda och hur ökade krav särskilt kan påverka dessa. Varje ökat krav på exempelvis tillgänglighet och dokumentation för vissa förslag borde ha analyserats särskilt om hur det påverkar de mindre företagen. Det är anmärkningsvärt att så inte ha gjorts i den omfattning som är nödvändig.

Vidare anser Företagarna att undantag bör införas för arbetsgivare med färre än 10 anställda vad gäller framför allt kraven på dokumentation under organisatoriska krav §§ 22—23 och 33 i den mån de kommer att kvarstå i nuvarande utformning.

Kravet på särskilt tillfälligt utrymningsrum § 99 bör likaså vara undantagen för de allra minsta företagen med färre än 10 anställda om de kan säkerställa utrymningen på annat sätt exempelvis med exempelvis bärhjälp.

Ladda ner hela remissyttrandet över förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd (PFD). 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.