headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande: PM om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Finansdepartementet föreslår i promemorian Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (Fi2018/00923/S3) bland annat utökad rapporteringsskyldighet, inskränkt skydd för vissa uppgifter, och införande av en dokumentationsavgift, avseende finansiella konton. Företagarna anser inte att promemorian lever upp till de krav som är nödvändiga för att kunna ligga till grund för lagstiftning.

Förslagen i promemorian kommer ur processen i Global Forum, en sammankomst inom OECD för införande av en global standard för automatiskt utbyte mellan länder av uppgifter om finansiella konton. Sveriges genomförandelagstiftning av standarden har utvärderats under 2017 genom peer review-process inom ramen för Global Forum. Den utvärderingen finns dock inte bilagd promemorian eller tillgänglig offentligt, vilket omöjliggör en bedömning av förslagens proportionalitet och lämplighet.

Företagarna anser också att promemorians förslag på många punkter är problematiska ur rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektiv.

Läs Företagarnas remissyttrande över Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton här. 

Taggar